Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 630405

Dato: 14.12.2020

Forskriftsendringen som beskrevet i høringsnotatet legger tilrette for fastlegenes innvolvering i vaksinasjonsprogram med hensyn til COVID19. Premiss for forslaget synes å være at en vaksine er det eneste som kan få samfunnet opp å gå. Det gjøres ingen nærmere drøftelser omkring COVID19 som sådan.

Det kan hevdes at forskriftsendringen ikke er proporsjonal og hensiktsmessig i forhold til den risiko COVID19 utgjør i I Norge, med eller uten "lockdown." Grupper som statistisk sett er særlig utsatt for sykdom bør kunne nås gjennom tilsynslege på sykehjem ol. Dessuten vil omfattende vaksinering med vaksiner som er utviklet på kort tid, basert på nye virkemåter og som er lite utprøvd i seg selv innebære risiko.

Uansett hvilken ordlyd forskriften vil måtte få, bør det eksplisitt fremgå av forskriften at angjeldende vaksine er frivillig. Dette er et forhold som synes å bli borte i den store sammenhengen.

Generelt påpekes at forslaget er fremmet i en situasjon hvor det er skapt frykt i befolkningen. I ettertid kan det vise seg at frykt ikke nødvendigvis ikke er det beste grunnlaget for å ta kloke beslutninger.

Med vennlig hilsen