Høringssvar fra Liv Roksand

Dato: 14.12.2020

Til Helse- og Omsorgsdepartementet Oslo 14.12.20

Høringssvar angående forslag til endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

I forbindelse med denne høringen vil jeg først komme med en reaksjon på at høringsfristen er svært kort, 3 virkedager, 5 dager med helg imellom, noe som kan gjøre at relevante høringsinstanser ikke får med seg selve høringen eller ikke har kapasitet til å utforme et høringssvar. Jeg vil derfor oppfordre til at høringsfristen forlenges med minimum 2 uker slik at berørte parter får tid til både å innhente svar fra sine medlemmer og utforme et legitimt og solid svar.

Ved forrige høringsfrist, som er tilknyttet denne saken – høringen om endring av genteknologiloven – ble høringsfristen satt tilsvarende kort, og relevante høringsinstanser ble ikke invitert med på høringen. Siden begge sakene dreier seg om alvorlige og omfattende spørsmål som griper inn i både lovverk og Menneskerettighetene mht punkter om at enhver har rett til å bestemme over sin egen kropp, er det svært viktig at høringsfristene ikke er for korte.

I det aktuelle forslaget om endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram i forbindelse med vaksinasjon mot covid-19, heter det at man vil “ ...innføre en midlertidig plikt for fastlegene til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.“ (min utheving). Man ønsker altså å forplikte leger til å sørge for at vaksinen blir gitt til sine pasienter.

Helseminister Bent Høie har uttalt flere ganger i media de siste månedene at all vaksinering mot Covid-19 skal være basert på frivillig deltakelse. Men selv om noe sies å være frivillig vil påvirkning gjennom holdningskampanjer, press fra media og sosialt press lett føre til at man kan oppleve vaksinering som en frivillig tvang. Dersom man i tillegg endrer forskriften i vaksineprogrammet til å forplikte fastlegene til å oppfordre sine pasienter til å la seg vaksinere, blir det lagt utilbørlig press på enkeltindivider til å la seg vaksinere. Da blir det i praksis ikke lenger snakk om reell frivillighet. Det at all behandling skal baseres på samtykke, er nedfelt i Pasient- og brukerrettighetsloven. Dette er det viktig å holde fast ved og gi tydelig uttrykk for i forskriften.

Vaksinene som nå er utviklet for å virke mot Covid-19 er basert på en ny type teknologi, og har kun har vært testet ut i noen få måneder. Det mangler tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag når det gjelder langtidseffekter. Normalt tar det fem til ti år før en vaksine har bestått alle sikkerhetstester.

Et sentralt spørsmål er: Har leger og helsepersonell fått tilstrekkelig informasjon om de nye vaksinene og har de fått mulighet til å sette seg inn i sakskomplekset på en balansert måte?

Man kan anta at det er i befolkningens interesse at det er full åpenhet og transparens rundt ny vaksineteknologi som impliserer at cellene våre skal modifiseres genetisk til å produsere antigen-proteiner. Mange vil antagelig med god grunn stille seg kritisk til dette, og ønske god informasjon om hva dette kan bety for genetikk, fruktbarhet og biologi.

I loven om Pasient- og brukerrettigheter § 3-2 (lenke) står det om pasientens og brukerens rett til informasjon: “(...) Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. "

Dersom det unnlates å informere om uheldige hendelser og usikkerhet ved vaksinasjon, vil dette bidra til å skape et mistillitsforhold til offentlig helsevesen.

Ingen av de nye vaksinene mot covid-19 har solide studier på langtidsvirkninger og selv ikke korttidsvirkningene er godt kjent eller dokumentert. Jeg opplever det som svært bekymringsfullt at en vaksine som har for kort testperiode og dermed er forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger, tas i bruk.

Jeg vil foreslå at dette forslaget til endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram omformuleres ved at frivilligheten ved vaksinering blir framhevet som det mest vesentlige, samt at legens plikt til å innhente samtykke og å informere om virkninger og bivirkninger presiseres. Det vil signalisere respekt for det enkelte individs selvråderett.

Mvh

Liv Roksand