Høringssvar fra Elizabeth Vindenes

Dato: 15.12.2020

Høringssvar vedrørende forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjons-program – plikt for fastleger til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.

Jeg er i mot forslaget av flere grunner:

Lovforslaget strider med demokratiske prinsipper på grunn av altfor kort høringsfrist som hindrer at viktige interessenter får uttale seg.

Lovforslaget strider mot fastlegenes hippokratiske ed :«Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade”.For det første må vi anta at legene ikke har tilstrekkelig kompetanse om bivirkningene av vaksinen, siden de er mangelfullt dokumentert og siden de langvarige bivirkningen på ingen måte er blitt dokumentert. Ingen har kunnskap og erfaring fra slik genmodifiserende vaksineteknologi fra før. Hvordan kan da leger på generelt grunnlag anbefale en pasient å ta vaksinen? Hvordan skal pasienten kunne ha tillit til legens anbefaling? Dette vil bli en umulig situasjon for legen, og det vil bryte den særs viktige tilliten mellom pasient og lege.

Lovforslaget strider mot Helsepersonelloven der det står at fastlegen ikke skal videreformidle taushetsbelagte opplysninger. Det finnes ikke gyldig grunn til å fravike taushetsplikten med tanke på den lave dødeligheten sykdommen det vaksineres mot har, og at man ikke har verifisert at vaksinen virker mot annet enn milde symptomer.

Lovforslaget strider mot forutsetningen om Informert samtykke til vaksinering: Det skal gis tilstrekkelig informasjon om vaksinens virkninger og bivirkninger, og pasienten skal ikke være presset til å ta vaksinen. Siden det dreier seg om eksperimentell vaksineteknologi som aldri tidligere er brukt, og at man ikke kjenner til langtidsvirkningene av vaksinene er det ikke mulig for legen å bidra til å gi den nødvendige informasjon. I en situasjon der legen er tvunget til å bidra til vaksinering vil pasienten kunne føle seg presset eller overtalt til å ta vaksine.

Lovforslaget strider mot genteknologiloven. Siden lovendringsforslaget til genteknologiloven ikke er trådt i kraft, gjelder det fortsatt slik at pasienten skal gi skriftlig forhåndssamtykke til slik genteknologisk behandling, og det gjelder strenge krav til forskning og konsekevensutredning av GMO teknologi.

Lovendringsforslag foreslår på uansvarlig vis at vaksine kan gis utenfor legekontor, helseinstitusjon eller helsesenter. Dette er uansvarlig praksis. Det finnes pasienter som eksempelvis får anafylaktiske reaksjoner, noe som kan være livstruende. Man har altfor liten erfaring med disse vaksinene til å behandle pasienter som skal vaksineres på denne måten. Det kan også bli vanskeligere å gi den nødvendige informasjonen.

Grunnlaget for en slik inngripende plikt fra legens side finnes ikke. Dødeligheten av covid19 i Norge er svært lav (7 av 100.000 iflg FHI), gjennomsnittsalderen for død er svært høy og ikke langt unna forventet levealder. For mennesker under 70 år er dødeligheten lavere enn for influensa. Samtidig vet vi mye om hvilke pasienter som blir alvorlig syke. Det finnes immunforsterkende tiltak (bl.a. vit c, vit d og zink), andre medisiner, samt forebyggende tiltak mot underliggende sykdommer som kan settes i verk, men som i liten grad har vært brukt til nå.

Den måten som vi har vært vitne til hastegjennomføring av lovendringer med svært korte høringsfrister (gjelder endringer i både bioteknologilov og genteknologilov, samt EU-tilnærmende forskrift for å sikre at vaksinene ikke skulle behandles av genteknologiloven) svekker tilliten til regjeringens respekt for demokratiske prinsipper. Og jeg kan ikke forstå annet enn at dette siste lovforslaget svekker tilliten til dere fra alle legene, og fra pasientene, som omfatter potensielt hele den norske befolkningen.