Høringssvar fra Mikael Lauritzen

Dato: 13.12.2020

Hele vårt helsevesen er basert på to hovedprinsipper: Frivillighet og ansvar for egen helse. Det skal svært mye til for at staten overstyrer en persons rett til å velge hvilke medisinske behandlinger han eller henne vil utsette seg for, og det krever vanligvis at samtykkekompetansen er opphevet. Med disse forutsetninger burde det være tilstrekkelig at fastlegen har plikt til å opplyse alle sine pasienter med en generell melding om at vaksinen er tilgjengelig og at de pasienter som oppfyller gitte betingelser, f.eks høy alder eller kroniske sykdommer, står først i køen. Det kan også oppfordres til at pasienter tar kontakt med legekontoret om de er usikre. Dette vil sikre at fastlegene slipper et betydelig merarbeid ved å aktivt lete gjennom pasientjournaler i en allerede overarbeidet hverdag, samtidig som pasientens frie valg til å gjennomgå vaksinering respekteres ved at at det ikke legges et særskilt press på ham. Samtidig står fastlegen fri til å ta direkte kontakt med pasienter han mener er spesielt utsatt. Disse vil han sannsynligvis ha god oversikt over på sin liste.

Den nye vaksinen er hasteutviklet og basert på en helt ny teknologi. Det er omstridt i faglige miljøer om vaksinen kan ha alvorlige langtidsvirkninger eller ikke. Alvorlige langtidsvirkninger kan ikke utelukkes, noe hver enkelt pasient må få tydelig informasjon om i forbindelse med sitt valg om ta vaksinen eller ikke.

I tråd med den hippokratiske ed må hver enkelt fastlege også ha mulighet til å reservere seg mot å delta i vaksineringen, og eventuelt henvise oppgaven til kolleger eller andre instanser. Videre er det et punkt om taushetsbelagt informasjon i høringsnotatet. "Departementet er av den oppfatning at overføring av taushetsbelagt informasjon fra fastleger mv. som er nødvendig for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet også er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Taushetsplikt er således ikke til hinder for at relevant informasjon kan deles med kommunene for gjennomføring av vaksinasjon." Det må tolkes ut fra denne formuleringen at fastlegen da står fritt til å opplyse kommunen om at en pasient ikke ønsker å ta vaksinen, uavhengig av pasientens egne ønsker. Pasienten kan ikke nekte fastlegen å viderebringe denne informasjonen da taushetsplikten er opphevet. Dette må anses som unødvendig og et brudd på fortrolighetsforholdet mellom lege og pasient da vaksinen ikke er bevist å beskytte mot å smitte andre, og er et tilbud til den enkelte pasient om å beskytte seg selv. Her må pasientens autonomi og beskyttelsen av personvernet komme først. Dette avsnittet bør altså enten fjernes, eller omformuleres til "Departementet er av den oppfatning at overføring av taushetsbelagt informasjon fra fastleger mv. som er nødvendig for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet også er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Dersom pasienten eksplisitt samtykker til det kan relevant informasjon deles med kommunene for gjennomføring av vaksinasjon.