Høringssvar fra Hilde Taugbøl

Dato: 14.12.2020

Høringssvar, 15.12.20

Slik jeg leser dette forslaget står det mye mellom linjene. Deler av teksten er uklar og kan tolkes i mange ulike retninger, ikke utdelt positive. Er det meningen?

Dersom fastlegenes kapasitet fortrinssvis skal rettes mot Covid-19 i minst ett år til, vil dette fortsette å gå hardt ut over pasienter som har andre behov. Finnes ikke lenger akutt sykdom? Har vi brått utryddet kronisk sykdom? Jeg hadde eksempelvis en forespørsel til min fastlege i mars som ikke ble besvart før i oktober; et halvt år senere. Uakseptabelt i et land som kaller seg velferdsstat.

Dersom den enkelte lege ikke har kapasitet til å øke arbeidsmengden, eller ikke ønsker å fokusere på vaksinering fremfor pasientenes andre behov, hva da?

Det fremgår dessuten i avsnittet som omhandler taushetsplikt at pasientenes personvern og autonomi står svakt. Jeg viser til vedlagte bildefil; et utsnitt av SV sitt forslag til nasjonalt vaksinasjonsprogram for voksne. Dette er et godt eksempel på klar og tydelig formulering som ivaretar pasientenes autonomi.

Høringsfristen er dessuten altfor kort, spesielt tatt i betraktning at hele Norges befolkning vil bli berørt av dette, og da spesielt fastlegene som brått blir pålagt merarbeid. Er det meningen at disse ikke skal få muligheten til å uttale seg i en sak som vil påvirke deres arbeidshverdag i så stor grad?

En høringsfrist på 3 virkedager er absurd og uakseptabelt. Jeg forlanger at dere forlenger høringsfristen med rimelig tid slik at berørte parter har muligheten til å uttale seg.

mvh Hilde Taugbøl

Vedlegg