Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 439141

Dato: 14.12.2020

Dette forslaget strider mot menneskerettighetene. Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. Det er ingen overhodet som kjenner langtidsvirkningene/bivirkningene av denne vaksinen. Tvangsvaksinering må under ingen omstendigheter bli aktuelt. Ser at ordlyden i dette høringsforslaget virker uskyldig nok, men tenker det er et steg på veien for å innføre tvang. Da det i Norge ikke er lov med genmodifisering på dyr og mennesker, så finner jeg det underlig at loven ble endret nå i sommer, slik at denne eksperimentelle vaksinen nå er lovlig å bruke på mennesker. Hvorfor er det så korte svarfrister på disse høringsforslagene? Er vi lenger et demokrati?