Høringssvar fra Senter for Kvalitet i Legekontor AS

Dato: 15.12.2020

Merknad 1: «Fastlegen forventes å ha god oversikt over pasienter på egen liste. Departementet har fått opplyst at mange fastleger vil ha mulighet til å gjøre uttrekk av risikogrupper fra sine pasientlister gjennom ny funksjonalitet i journalsystemene, slik at det sikres at de som trenger vaksinen først prioriteres i henhold til fastsatt prioriteringsrekkefølge.»

Kommentar: Det er ikke noe grunnlag generelt grunnlag for å kunne forvente dette, da det ikke finnes noen standardiserte systemer for å gi fastlegen oversikt over risikopasienter. I dag har derfor et mindretall fastleger og kommuner betalt for tredjeparts programvare som gir oversikt over praksis, inkludert risikostratifiseringsverktøy. Programvaren koster i størrelsesorden 4.500,- kr inkludert moms per lege per år. Denne programvaren er heller ikke kompatibel med alle journalsystemer per idag.

Det er også for noen journalsystemer utgitt risikostratifiseringsverktøy for å identifisere pasienter som trenger influensavaksine og under utvikling en lignende for pasienter som trenger Covid-19 vaksine. Sistnevnte verktøy er foreløpig ikke levert. Forskriften må ta høyde for dette, og beregne kostnadsdekning ved eventuelt behov for tredjeparts programvare. Kommunen bør også være ansvarlig for å melde fra til fastlegen om pasienter som mottar tjenester fra pleie- og omsorgstjenesten som trenger vaksine, enten som en liste eller som dialogmelding.

Selv med dataløsninger må prinsippet være å gjøre så godt som mulig og fastlegen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle pasienter som ikke får vaksiner. Årsaker til at pasienter kan glippe er blant annet:

  • At de ikke har vært i kontakt med helsetjenesten og derfor ikke er registrert noe sted.
  • At de nylig har byttet fastlege og har overført journalen elektronisk. Da vil ikke data kunne trekkes ut i risikostratifiseringen.
  • At det er feil i algoritmen eller koding i journalen som gjør at pasienten ikke dukker opp på listen.

Merknad 2: Opplæring. Journalleverandører som skal kunne tilby tjenester under Covid-pandemien bør gjøres ansvarlig for å tilby tilstrekkelig opplæringsmateriell for fastleger om nye funksjoner som gir oversikt over risikopasientene. Denne informasjonen må være lett å følge også for fastleger som ikke har spesielt god teknisk innsikt.

Det bør lages en standardisert informasjon og opplæring både til fastleger, helsesekretærer og annet helsepersonell rundt rutiner for vaksinasjon. E-læringskurs kan være aktuelt. Det er mulig å utvikle et slik på få dager om nødvendig. Informasjon fra journalleverandørene (punktet over) kan da inngå i dette. Det må også avsettes midler for nasjonale informasjons- og opplæringskampanjer til fastlegene.

Merknad 3: Personellbehov. Dersom en fastlege grunnet økt arbeidsmengde med vaksinering trenger assistanse for andre oppgaver, bør vedkommende kunne kreve avlastning for eksempel i form av fritak for legevakt eller ekstrapersonale fra kommunen på legekontoret.

Merknad 4: Bivirkningsregistrering. Anbefaler å ta med at bivirkninger bør meldes via melde.no for at dette registreres raskt. I tillegg bør nevnes at hjemmesykepleier og andre i pleie- og omsorg bør ha et særlig ansvar for å følge hjemmeboende med pleie- og omsorgstjenester som nylig har fått vaksine.

Merknad 5: Honorering. Det er ikke bare legens honorar (=lønn) som bør kompenseres, men et fast tillegg for administrativt merarbeid blant annet knyttet til administrasjon, opplæring og dekning av utgifter til programvare.