Høringssvar fra Asker Kommunes fastleger ved ALU-styret.

Dato: 15.12.2020

Høringsuttalelse til sak H2791196 forslag til endringer i nasjonalt vaksinasjonsprogram-vaksinasjon mot COVID-19.

Asker er Norges 8. største kommune med >94,000 innbyggere og 78 fastleger. ALU-styret representerer fastlegene i Asker.

ALU-styret er bekymret over format og implementering av forskriftsforslaget. En rekke rammebetingelser i forhold til fastlegeordningen, inkludert de økonomiske rammebetingelsene, er forskriftsfundamentert. Dette har medført og vil medføre ensidige pålegg, beordringer der den ene parten står uten verken forhandlingsrett eller reell påvirkningsmulighet. ALU i Asker frykter at denne forskriften vil kunne danne presedens for liknende midlertidige forskrifter også ifm andre og mindre omfattende omstendigheter i de tilfeller der staten via dekret ønsker gjennomført endringer uten adekvate forutgående reelle forhandlinger.

Generelt:

Fastlegeordningen er under reformering, nettopp fordi den er hardt presset, og det siste året har ikke redusert overbelastningen. Gjennomsnittlig arbeidstid for fastleger overskrider pr i dag allerede alle aksepterte retningslinjer og er også derfor under en omfattende reforhandling. Ett av hovedformålene skal være å redusere arbeidsbelastningen hos landets fastleger, ikke øke den.

Håndteringen av pandemien har vært og vil i en periode fremover være del av en nasjonal dugnad. Det er da alle parters ansvar å bidra til dugnaden, også ved å skape levelige arbeidsforhold, -miljø, -tid og tilhørende økonomiske akseptable vilkår.

Mer spesifikt:

Ny forskrift tar høyde for at vaksineringen ikke skal gå ut over de andre pliktene vi har som fastleger.

Det betyr at dette må gjøres i tillegg til den daglige driften. Dette betyr igjen ytterligere overtidsarbeid. Forskriften sier ingenting om tempoet i vaksineringen eller rammer for overtidsarbeidet.

Innspill fra kollegaer i vår kommune med hensyn til praktiske utfordringer:

1. «Vi diskuterte hos oss i dag mitt eksempel med vaksinering av 990 personer to ganger fordelt på 3 uker + 3 uker. Hos oss betyr det at 3 av 4 sekretærer må jobbe 3 timer overtid kl 16-19, 3 dager hver uke i 6 uker. I tillegg kommer en stor jobb med innkalling og registrering av timeavtalene med den enkelte som skal ha vaksine. I tillegg må en lege sitte i beredskap for anafylaksi. Vi er usikre på om vi kan pålegge våre sekretærer en slik betydelig overtidsjobb i 6 uker uansett betaling. Og selv frivillighet kan bety at strikken tøyes langt og slitasje i personalgruppen fort kan føre til sykmeldinger underveis og i etterkant.»

2. Senter #2 har identifisert ca. 3,000 pasienter innenfor risikogruppene (Influensavaksinasjonskriterier er her benyttet). Ved bruk av en tilsvarende modell vil risikogruppen først være vaksinert ila 18 uker. Personellslitasjen og tilhørende sykmeldingsrisiko vil være overhengende.

For begge modeller er det benyttet https://trinnvis.no/vaksinasjonskalkulator/ og tatt hensyn til lokale forhold som lokalitetsbegrensing, ressurstilgang ++.

En lengre horisont på vaksineringen vil være mye lettere å mestre for oss fastleger. Men vil medføre lengre tid med nedstengt samfunn.

Ytterligere detaljer som forventes besvart når detaljer foreligger innbefatter: Beregning av tidsbruk og utgiftsdekning ifm datauttrekk, journalføring, innkallinger og oppfølginger. Det bør også tas standpunkt til hvorvidt hjelpepersonell skal kunne beordres/tilpliktes overtidsarbeid og ekstrakostnadene må i så måte innarbeides og budsjetteres.

Uønskede effekter:

Forskriftsforslaget, slik det fremstår pr i dag, vil sannsynligvis også svekke fastlegenes beredskap, evne og mulighet til å utføre sine egentlige fastlegeoppgaver. Vaksinasjonsansvaret er formelt plassert hos kommunen i virksomhet adskilt fra fastlegeordningen. ALU i Asker anser det som overveiende sannsynlig at forskriften slik skissert vil medføre forsinket diagnostikk, suboptimal behandling og oppfølging av fastlegenes pasienter.

For Asker Kommunes fastleger:

Fredrik Holmboe, Nesbru Legesenter.