Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 185832

Dato: 15.12.2020

Ny §6a skal lyde:

...Aktuelle oppgaver for fastlegene er å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine, tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret ELLER ANNET EGNET LOKALE og å samarbeide med sykepleiere i hjemmetjenesten om vaksinering av egne listeinnbyggere.

Forklaring/merknad:

Mange legekontorer har for lite venterom til å ivareta smittervern mtp. 1-2 m avstand, ved vaksinasjon på dagtid kommer vaksinepasienter i tillegg til pasientene fra ordinær drift av legekontorer og da blir det for trangt på venterommet hvis alle skal observeres i 20 min etter vaksinasjon. Derfor bør man kunne bruke andre egnete lokaler i kommunen (med lege tilstede).