Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 14.12.2020

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter forslaget om midlertidige endringer i forskrift, som gir fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19. Vi har noen få kommentarer:

§ 6a, andre ledd

Her sies: «……tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret og å samarbeide med sykepleiere i hjemmetjenesten om vaksinering av egne listeinnbyggere.»

Burde også samarbeid med helsesykepleiere inntas her? De vil i stor grad være delaktige i vaksinasjonsarbeid overfor alle aldersgrupper.

Om honorering i forbindelse med vaksinasjonsarbeidet

Det legges opp til at vaksiner og vaksinasjon skal tilbys uten egenbetaling, og at staten vil dekke kommunenes kostnader til vaksinasjon gjennom innbyggertilskuddet. Fastlegenes honorar skal dekkes av kommunen.

Det er et viktig poeng for oss at ikke bare fastlegene, men også kommunale tjenester må kompenseres for betydelig merarbeid og merutgifter knyttet til covid-19-vaksinasjon. Dette gjelder særlig helsestasjon- og skolehelsetjenesten, og pleie- og omsorgstjenesten.

Vedlegg