Høringssvar fra Hildegunn Sortland

Dato: 15.12.2020

I forbindelse med denne høringen vil jeg først protestere mot den korte høringsfristen, 3 virkedager, 5 dager med helg imellom, som gjør at relevante høringsinstanser ikke får med seg selve høringen eller har kapasitet til å utforme et solid høringssvar.

Jeg ber derfor om at høringsfristen utsettes og forlenges med minimum 2 uker slik at berørte parter, instanser og høringsinstanser får tid til både å innhente svar fra sine medlemmer og utforme et legitimt og solid svar.

Ved forrige korte høringsfrist, som er tilknyttet denne saken, høringen om endring av genteknologiloven, ble høringsfristen satt tilsvarende kort. Og relevante høringsinstanser ble ikke invitert med på høringen. Flere av disse ble kontaktet, og de visste ikke om høringen og hadde heller ikke kapasitet til å skrive et høringsnotat med så kort varsel. Dette truer rettsikkerheten i Norge og er meget alvorlig, når det dreier seg om store og omfattende spørsmål som griper inn i både lovverket og Menneskerettighetene, mht punkter om at enhver har rett til å bestemme over sin egen kropp.

Dette forslaget innebærer at man tar i bruk eksperimentell genteknologi som er potensielt svært farlig og dødelig. Man vil FORPLIKTE leger til å SØRGE for at denne blir gitt til deres pasienter. Forslaget innebærer derfor hele Norges befolkning. Da kan man ikke sende ut et høringsforslag med frist på 3 virkedager.

Genteknologiloven som ble forsøksvis endret for noen uker siden, etter en kort høringsrunde der legeforeningen og menneskerettighetsorganisasjoner altså ikke fikk levert noe høringssvar, innebærer at man tar i bruk helt ny genteknologi som skaper irreversible genetiske endringer hos den enkelte. Dette er svært alvorlige inngrep i det som kalles IDENTITET. Altså i bunn og grunn HVEM MAN ER. Mer inngripende blir det faktisk ikke. Genteknologien som her tas i bruk er helt ny og eksperimentell og potensielt svært farlig. Den var ulovlig i Norge inntil forsøksvis endring av genteknologiloven. Lovbehandlingsprosessen har ikke fulgt normale rutiner og gitt relevante høringsinstanser mulighet til å uttale seg. Denne beskyttelsen, som lovverket skal gi den enkelte, er svært viktig å opprettholde.

I tillegg innebærer denne genetiske teknologien stor risiko, da den ikke har fulgt normale testeprogrammer som gjelder for vaksiner. Normalt utvikles vaksiner gjennom 10-15 år. (Denne har blitt utviklet på under 1.) Dette skyldes at man følger omfattende testeprogrammer for å forsikre seg om at vaksinen ikke er skadelig, verken på kort eller langt sikt. I dette tilfellet har ingen slik testing blitt utført, så man aner faktisk ikke hvilke skadelige virkninger vaksinen kan ha på lengre sikt. Referansesaker i slike tilfeller er svineinfluensavaksinen, som også hadde kort utviklingstid, uten normale testprogrammer, og som hadde store skadevirkninger, både på kort og lang sikt. Den drepte flere og skadet tusenvis av mennesker.

Enkelte av disse vaksinene inneholder også cellelinjer fra aborterte fostre, noe som innebærer store etiske spørsmål, i tillegg til at genteknologien er ny og risikabel. Dette gjør at mange leger vil ha store etiske forbehold mot å anbefale denne vaksinen til sine pasienter, og mange vil ha store etiske og fysiske forbehold mot å la seg vaksinere.

En slik eksperimentell vaksine med så mange risikofulle og etiske problemstillinger, kan dermed ikke inngå i et nasjonalt vaksinasjonsprogram, men må anses som et alternativ som er 100% basert på frivillighet. Foreløpige tall viser at 4 av 10 nordmenn ikke ønsker å ta denne vaksinen. Det er bortimot halvparten av befolkningen. Den kan ikke påtvinges eller presses på noen. I dette tilfellet ønsker regjeringen å FORPLIKTE leger til å SØRGE FOR at deres pasienter blir vaksinert. Det kan de simpelthen ikke gjøre, både av lovmessige grunner og Menneskerettigheter. Det bryter med flere av Grunnlovens paragrafer og Menneskerettigher.

Viruset har tatt livet av 387 mennesker i Norge, etter 2. virus sesong og nedstenging.

I influensasesongen 2017/2018 døde 1400 mennesker.

I influensasesongen 2016 døde 1600 mennesker.

I Sverige, uten nedstengingstiltak har 7022 dødd etter 2 sesonger.

I Sverige 1988 døde 10.500 av helt vanlig influensa i en sesong.

Dette viser at viruset ikke er svært mye farligere enn en normal sesonginfluensa.

På verdensbasis har 1,4 millioner mennsker dødd med eller av Covid-19 iløpet av to sesonger. En vanlig influensasesong tar i snitt 650.000 menneskeliv.

Det er også vesentlig å nevne at 90% av de avdøde med en gjennomsnittsalder på 85 år har en eller flere underliggende sykdommer. Noe som vil si at dødstallene er misvisende. Disse døde hovedsakelig MED viruset, og ikke AV det. Kun 10% av de døde har dødd av viruset.

Et viktig prinsipp er at legemiddelet ikke skal gjøre større skade enn sykdommen. I dette tilfellet er det svært stor risiko for at det vil gjøre nettopp det. Allerde har vaksinene drept 4 (?) mennesker i utprøvingsfasen, og skadet flere.

Pfizer, og sikkert også de andre selskapene som utvikler vaksinene, har søkt og fått godkjent beskyttelse mot å bli saksøkt av sine vaksineofre.

I utprøvingsfasen deklamerte Fauci, som styrer den globale legemiddelbransjen, at mellom 10-15% av de vaksinerte opplevde kortsiktige bivirkninger. Dersom dette tallet gjelder også på lang sikt, vil mange kunne få alvorlige sykdommer og dø av disse vaksinene.

For legene gjelder legenes eden om å spare liv. Den Hippokratiske ed danner fundamentet for det de ved sitt yrke har forpliktet seg til. Den sier dette: ”Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller gi råd om noe slikt.”

Man kan derfor ikke FORPLIKTE leger til å sørge for at deres pasienter blir vaksinert med denne eksperimentelle GMO vaksinen, og all form for vaksinering må foregå 100% basert på frivillighet - både for legene og for befolkningen som skal vaksineres.