Høringssvar fra Jofrid Riise

Dato: 15.12.2020

Normal høringsfrist i høringssaker er 3 uker. Denne høringsfristen er 5 dager. Korte høringsfrister hindrer viktige instanser i å skrive høringssvar. Det er viktig å høre hva de berørte parter har å si om slike forskrifter. Det er meget betenkelig at Helse - og Omsorgsdepartementet ikke tar seg tid til en forsvarlig demokratisk prosess!

Høringsfristen bør utsettes og forlenges med minimum 2 uker slik at berørte parter, instanser og høringsinstanser får tid til både å innhente svar fra sine medlemmer og utforme et legitimt og solid svar.