Høringssvar fra Marit Sandtrø

Dato: 15.12.2020

Høringssvar

Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Vaksinasjon mot covid-19

La meg først nevne at den eksepsjonelt korte høringsfristen, fem dager hvorav tre virkedager, tyder på at ansvarlige myndigheter dessverre ikke ønsker en offentlig debatt om denne saken. Men det er kanskje en del av kommunikasjonsstrategien?

Om fastlegers plikt og etikk

Departementet skriver at «Det er helt nødvendig at Norge lykkes med covid-19-vaksinasjonen» (min utheving). En ikke urimelig tolkning av dette er at man ønsker å vaksinere så mange som mulig.

Departementet foreslår derfor at «... fastlegene skal pålegges en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.» (min utheving) Gjeldende forskrift for fastleger definerer ikke vaksinering som en allmennlege-oppgave, derfor ønsker man nå å endre forskriften slik at fastleger fra årsskiftet av skal være forpliktet til ikke bare å tilby vaksinering mot covid-19, men bidra til at fastlegens pasienter blir vaksinert, hvis de faller inn under myndighetenes prioriterte grupper for vaksinering. Tenker man her på å innkalle folk til vaksinering? Voksne mennesker bestiller selv time hvis de vil ha en vaksine eller legetime.

Fastlegeforskriftens § 33 åpner for at kommunene kan ilegge fastleger sanksjoner «ved manglende oppfyllelse av forskrift», vil dette kunne brukes som pressmiddel mot fastlegene?

Dette er et meget tvilsomt krav, og departementet sender med dette forslaget ut et lite tillitvekkende signal. Vi må regne med at leger og annet helsepersonell, akkurat som i resten av samfunnet, vil ha ulik oppfatning og vurdering av covid-19-vaksinene. Det er i høyeste grad uetisk å presse fastleger og annet helsepersonell til å selv ta eller administrere en vaksine på andre hvis dette strider mot deres egen yrkesetikk, og hvis de mener vaksinen utgjør en helserisiko og kan føre til skade. Dette må være frivillig, slik det er og må være frivillig for befolkningen å la seg injisere, spesielt med eksperimentelle vaksiner som ikke er forskriftsmessig utprøvd og testet.

Om GMO-vaksiner og bivirkninger

Vaksiner med mRNA, som de fleste av covid19-vaksinene er, har eksperimentell karakter. Slike vaksiner har tidligere ikke vært brukt på mennesker, de er utviklet i ekspressfart og vi kjenner ikke virkningen av dem fordi de ikke er utprøvd i henhold til forskriftene for vaksineutvikling. De er testet på mennesker i en veldig kort tidsperiode, de fleste av testpersonene er unge, friske personer. En omfattende vaksinering på store deler av befolkningen med slike vaksiner kan med en viss rett betraktes som en klinisk utprøving av GMO-vaksiner med ukjente kort- og langsiktige bivirkninger på mer eller mindre uvitende forsøkspersoner. Myndighetspersoner som forsøker å presse på for en massevaksinering med slike vaksiner påtar seg et stort personlig ansvar.

Er det for departementet etisk akseptabelt å pålegge fastleger eller andre en plikt til å få folk til å la seg injisere med slike eksperimentelle vaksiner? Jeg håper ikke det.

Det har aldri lyktes for noen å utvikle en virksom vaksine mot et coronavirus, til tross for at man har forsøkt i mange mange år. Coronavirus muterer hyppig, og vaksinen virker ikke på det endrede viruset.

Vaksinen fra Pfizer/BioNtech ligger an til å bli den første vaksinen som rulles ut i Norge så snart EMA (European Medical Agency) i EU har godkjent den. Tyskland presser nå på for å få en haste- godkjenning på plass. Den 1. desember 2020 ble det imidlertid innlevert en begjæring til EMA av dr. Wolfgang Wodarg og dr. Michael Yeadon, signert av 20 andre vitenskapsmenn og -kvinner, der de krever at vaksineforsøkene til Pfizer/BioNtech umiddelbart innstilles og nærmere undersøkelser av enkelte komponenter i vaksinen utføres. Bla peker de på et stoff som kan føre til at kvinner som blir gravide ikke utvikler morkake. Dette betyr sterilitet av ukjent varighet, og de krever at all testing på kvinner i fruktbar alder opphører umiddelbart (s.5). De krever også at protokollen for rt-PCR-testen forbedres slik at testen blir pålitelig i motsetning til dagens praksis.

Dokumentet er ikke lagt ut på EMAs websider, men finnes her:

https://www.docdroid.com/w7hXHSE/wodarg-yeadon-ema-petition-pfizer-trial-final-01dec2020-en-unsigned-with-exhibits-pdf

Taushetsplikt og personvern

Departementet foreslår også å oppheve fastlegers taushetsplikt for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet. Fastlegen skal dele taushetsbelagt informasjon for kommunen, med den begrunnelse at vaksinasjon er å sidestille med nødvendig helsehjelp. Det er det ikke. Vaksinering er ikke behandling, spesielt ikke med eksperimentelle hittill uutprøvde vaksiner. Hvis fastlegen skal utlevere taushetsbelagte pasientopplysninger, bør samtykke fra pasienten det gjelder først innhentes.

I motsatt fall risikerer man at tillitsforholdet mellom lege og pasient svekkes. Pasienter må kunne stole på at legen overholder taushetsplikten.

Økonomi

Til slutt litt om pengene, som mye av dette jo dreier seg om.

Det vil bevilges 3,77 mrd. til innkjøp av vaksiner og kostnader knyttet til vaksinering neste år, ca 2,4 mrd. av dette går til vaksineprodusentene. Ingen liten sum. Sammen med alle milliardene som allerede er utbetalt til stiftelser og vaksineallianser og deretter pumpet inn i farma-konserner og biotech-bedrifter er det et enormt beløp. Men hvor mye vil spanderes på erstatninger til de som får bivirkninger av vaksinene? Det er en ukjent faktor.

Kanskje man kunne lært litt av skandalen med svineinfluensavaksinen for ti år siden?

Man kjøpte vaksiner for ca 500 millioner kr., man fikk ca ca 45% av befolkningen til å vaksinere seg, man kastet ubrukte vaksinedoser for ca 200 millioner, og frem til i dag har man brukt i underkant av 400 millioner på erstatninger til de som fikk skader av vaksinen, de flest av dem barn og ungdommer. Og da har bare 20% av de som søkte om erstatning fått medhold. Bare småpenger selvsagt, sammenlignet med denne runden, men likevel. Dødstallet i Norge etter svineinfluensapandemien? 32 – trettito – personer.

Finansanalytikere ved investeringsbanken Morgan Stanly har regnet ut at Pfizer og BioNtech vil håve inn rundt $13 milliarder (ca. 113 mrd. NOK) på salg av corona-vaksinen neste år. De får vaksinen inn på vaksineprogrammet i alle land, slik slipper de unna alt ansvar, både juridisk og økonomisk, knyttet til skader som vaksinen vil forårsake. Det må vi betale. Full immunitet for Pfizer/BioNtech altså. Men neppe for noen andre.

Marit Sandtrø

Trondheim 15/12 2020