Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 184944

Dato: 15.12.2020


Jeg motsetter meg denne endringen i forskriftene av 2. Oktober 2009, nr 1229 vedr. nasjonalt vaksineprogram. Det å legge en slik forpliktelse på leger og hjemmesykepleie er helt galt.
En vaksine må ALLTID være kun et tilbud og ikke på noen måte må man tvinge befolkningen direkte eller indirekte. Det er offentlige internasjonale talspersoner som har tatt til orde for å gjennomføre restriksjoner og vaksinekort. Dette skal nekte folk å gå i butikk, kino, fotballkamper etc hvis man ikke har underlagt seg den offentlige vaksineringen. En slik indirekte tvang er helt uaktuelt å akseptere i vårt land. Vi er et land som er bygget på Norges grunnlov og må aldri bli en totalitær stat som overstyrer befolkningens liv og frihet til egne valg. Corona-reglene har gått altfor langt, og vi har fått oppleve diktatoriske regler vi aldri trodde vi kunne få i Norge.
Myndighetene må jo oppfatte den motstanden som er i befolkningen mot Corona-reglene og Covid-vaksinen.

Dette strider sterkt i mot de menneskerettighetene vi har til å bestemme over egen kropp og liv. Vi har sett alvorlige senvirkninger tidligere av f.eks. Svineinfluensa vaksinen. Den har ødelagt livet for mange som tok vaksinen i god tro om at dette skulle beskytte dem mot sykdom. Det er utallige andre eksempler.

Covid-19 Vaksinen har hatt altfor kort testperiode. Dette er en eksperimentell vaksine som kan gjøre stor skade på den menneskelige organisme. Denne vaksinen kan ikke sammenlignes med noen tidligere vaksine. Det er også blitt slik at de som lager disse vaksinene er fritatt for ansvar for bivirkninger og senskader. Dette gir ingen trygghet for pasientene.

Jeg har sterke etiske motforestillinger og kommer ikke til å ta denne Covid-19 vaksinen. Det finnes ulike typer av denne vaksinen, men hvis jeg tar utgangspunkt i Astra Zenica vaksinen, har denne stoffer som jeg og mange med meg, har sterke etiske synspunkt mot.
Jeg vil være litt konkret og nevne noen av de stoffer som er tatt direkte fra pakningsvedlegget. Jeg har forsøkt å finne ut hva som ligger bak disse ukjente betegnelsene, og jeg kan nevne følgende:

- ChAdOx1-s Recombinant: dette er DNA molekyler som blir behandlet i laboratorier
- MRC-5: lungeceller fra aborterte guttefostre i 14 ukers stadiet
- MHRA dette stoffet har med Artificial intelligence, nano partikler som med stor sannsynlighet skal sprøytes inn i våre kropper. Hvorfor?
-mRNA, dette er visstnok genmanipulerende på kroppens eget DNA, og vil forandre vårt DNA for all tid. Det er påvist alvorlige følger med immunsvikt etter et års tid i dyreforsøk. Hva kan følgene være for mennesker etter 5-10 år?

De erfaringer vi har med det vi kaller Covid-19, har ikke vist med sikkerhet at man opparbeider immunitet. Og en eventuell immunitet er ofte begrenset i tid. Hva er da hensikt med en vaksine som skal gi immunitet? Fra England viser tester at vaksinen virker dårlig/upålitelig overfor den eldre befolkningen. Der arbeides det videre med vaksinen.

Denne hastevaksinen ønsker våre myndigheter at befolkningen skal ta. Covid-19 er et virus som har tatt liv av ca 380 nordmenn, og de fleste i høy alder og med underliggende sykdommer. Vanlig Influensavirus vi er kjent med fra før, pleier å ta livet av ca 1000-1400 mennesker hvert år i Norge.

Har vi da en pandemi som krever forskriftsendringer og som skal forplikte våre leger å gå ut over sin vanlige legeed?
Jeg mener NEI, og skriver derfor inn mitt bidrag til denne høringen. Vi trenger ikke flere hastelover og restriksjoner som begrenser vår frihet.
Vi er mange som ikke vil ta en eksperimentell genmanipulerende vaksine som høyst sannsynlig inneholder nano-partikler og andre ukjente potensielt farlige komponenter. Mange leger i hele verden har kommet med negative uttalelser vedr. denne lite utprøvde vaksine. Vi trenger leger som med kunnskap tør å si ifra hvis noe ikke er medisinsk forsvarlig. Dette forslaget som er på høring, vil ta fra legene mulighet til å være ærlig hvis de har betenkeligheter.
En slik tilsynelatende «liten» forskriftsendring kan få alvorlige konsekvenser. Vi må kunne stole på at våre fastleger alltid opptrer utifra medisinske vurderinger og ikke etter myndighetenes regler.

Har vi tillit til våre myndigheter? Da Corona dukket opp for fullt i mars 2020, ble vi frarådet å gå med maske. Da visste vi lite om sykdommen og hvor smittsom den var. Nå når vi har levd med dette i noen måneder, og vi ser at Covid-19 ikke er så alvorlig som vi fryktet, skal alle ha maske! Hva med andre regler de ber oss følge?

Det er forøvrig altfor kort høringsfrist for en slik alvorlig sak.