Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 15.12.2020

Utenriksdepartementet (UD) har følgende merknader:

Det fremgår av høringsnotatet at vaksinasjon mot covid-19 skal gjennomføres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og at kommunen har plikt til å tilby og gjennomføre vaksineringen til personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, jf. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram §§ 1-3.

UD legger til grunn at utenlandske diplomater og annet utsendt personell som tjenestegjør ved utenlandske ambassader og konsulater i Norge, ansatte i og oppdragstakere for mellomstatlige organisasjoner eller konvensjonsorganer i Norge, samt deres medfølgende familiemedlemmer (jf. utlendingsforskriften §§ 1-4 og 1-5, diplomater mv.), vil omfattes av denne gruppen.

Forslaget til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram tillegger fastlegene en sentral rolle. Det fremgår bl.a. av høringsnotatet at aktuelle oppgaver for fastlegene er å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine, og tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere. Forslaget til forskriftsendringer viser gjennomgående til «listeinnbyggere».

Utenlandske diplomater mv. har ikke rett til å stå på liste hos fastlege, jf. forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen. UD minner om at det er behov for at det i gjennomføringen av vaksinasjon mot covid-19 legges opp til ordninger som ivaretar grupper som ikke er del av fastlegeordningen, herunder utenlandske diplomater mv. Gjennomføringen av vaksinasjonsprogrammet må sikre at denne gruppen får vaksine på linje med andre i den enkelte kommune. Enkelte diplomater mv. kan være i risikogruppen og dermed berettiget til en tidligere plass i vaksinasjonskøen. Det er derfor behov for ordninger som fanger opp og sikrer at også sårbare personer i denne gruppen prioriteres i henhold til fastsatt prioriteringsrekkefølge.

Med vennlig hilsen

Andreas Motzfeldt Kravik

underdirektør

Mette Kristin Ek

seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.