Høringssvar fra Kristiansand kommune

Dato: 15.12.2020

Kristiansand kommune støtter forslaget til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Vi anser det som nødvendig for kommunene å kunne involvere sine fastlegekontor i vaksineringen mot Covid-19. Da fastlegene må utføre arbeidet med identifisering, innkalling, vaksinering og dokumentajon i tillegg til sin vanlige drift, anbefaler vi at de kompenseres godt for den ekstrabelastningen det måtte medføre. Vi ser det som helt nødvendig at takstene tilknyttet dette arbeidet er fastsatt på forhånd og tilstrekkelige til at alle fastlegenes utgifter kompenseres.

Vi forutsetter også at kommunene kompenseres fullt ut for utgifter til vaksinering mot Covid-19.