Høringssvar fra Legene på Sinsen

Dato: 15.12.2020

Vaksinasjon er primært kommunens ansvar og ikke den enkelte fastlege.

Vi ser at regjeringen mener fastleger kan pålegges ansvar for vaksinering av egne listepasienter.

Vår legepraksis (Legene på Sisnen ) har 4 fastleger og ca 5300 listepasienter totalt. Man må anta at da er ca 1/3 å regne som risikopasienter (altså > 65 år- samt yngre enn 65 år med kroniske sykdommer som gjør at de er riskopasienteR)

Dette betyr at vår praksis har ca 1590-2200 pasientern som skal vaksineres 2 ganger med 2-3 ukers mellomrom- m.a.o > 3000 vaksineringer. Antar at dette er sammenlignbart og tilsvarende for alle landets fastlege-praksiser

Tenker regjeringen at vi som fastleger da skal legge alle andre fastlegeoppgaver tilside?

Vi opplever at dette blir en umulig og urealistisk oppgave. Hvis man samtidig skal ha full drift og ivareta nødvendig helsehjelp inklusive øyeblikkelig hjelp- og i tillegg foreta 3000 vaksinering bare til risikogruppene- mener vi det blir umulig å ivareta dette på en forsvarlig måte. Man skal da også ivereta forsvarlig smittevern for alle disse pasientene- både de som har ordinær time og for dem som skal vaksineres.

FORSLAG: Det bør være et kommunalt ansvar ihvertfall å vaksinere alle over 65 år. For disse trenger man ikke ta et statistikk-uttrekk fra legenes elektroniske datajournal. De skal jo uansett vaksineres

Fastlegene kan lage et uttrekk og lister over pasienter < 65 som er risikopasienter og som skal prioriteres for vaksinering. Å vaksinere disse hos fastlegen kan muligens være en mer overkommelig oppgave som kanskje lar seg kombinere med vanlig drift. Dette vil uansett legge beslag på en stor del av fastlegenens arbeidstid over den periode vaksinering skal skje.

Det kan bety at fastlegene faktisk må nedprioiritere annen ndøvendig helsehjelp. Da må man forvente at regjeringen gir et tydelig signal til både fastleger og til befolkningen hva fastlegene kan og skal nedprioritere! Man må også kunne kreve at et vedtak om fastlegers plikt til å delta i vaksineringen nedfelles i en avtale mellom regjeringen og Den norske legeforening.