Høringssvar fra Eivind Straumstein

Dato: 14.12.2020

Såvidt jeg vet ble det tidligere i år gjort endringer i Bitoteknologiloven, slik at genmanipulerende vaksiner og medisiner, som f.eks. covid19-vaksine, ikke omfattes av loven. Dermed omgår en den juridiske samtykkeplikten til vaksinasjon, selv om en nødvendigvis ikke vil gjennomføre en plikt i praksis.

Men den nye forskriften som det nå legges opp til, har følgende ordlyd: "gir fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19".

Med andre ord legges det her opp til at en faktisk kan risikere å bli pålagt vaksinasjon mot covid-19.
Covid-19 vaksine må kunne betegnes som eksperimentiell, siden normale forsøks-, test- og godkjenningsprosedyrer har blitt satt til sides pga. hastekrav til ferdigstilling og bruk.
I tillegg er dette en vaksine som brukes til å manipulere vårt DNA/genmateriale, ved å tilføre fremmed DNA (fra virusdyrking), og som altså endrer/påvirker vårt cellemateriale.
Vi vet ikke konsekvenser av dette, men vet samtidig at det har vært store bivirkninger med andre vaskinasjonsprogram, til tross for at perioden fra utviklet vaksine til bruk, da har vært mye lengre og mer utprøvd.

En grunnleggende menneskerett, er selvråderetten over eget legeme, og jeg kan derfor ikke slutte meg til denne forskriften, ja jeg vil faktisk advare mot den.