Høringssvar fra Kristian Jakob Hillestad

Dato: 14.12.2020

Høringssvar.

Jeg jobber som fastlege i Sandefjord kommune, på et større legesenter, og ser meg nødt til å komme med et tilsvar til høringen. Jeg er også tidligere ALU leder for nevnte kommune. For det første reagerer jeg på at fristen er svært kort.

Jeg har liten forståelse for HOD`s uttalelse om å tilplikte fastlegene for vaksinasjon og flere konkrete bekymringer knyttet til dette. En forutgående dialog med Legeforeningen hadde vært å forvente. Det er direkte umusikalsk og ikke diskutere hvordan dette bør gjennomføres med den faktiske "utøvende enhet", legene som klinikere. Legeforeningen har uttalt at fastlegene bør han en rolle i arbeidet med vaksinasjon, hvilket jeg ikke er uenig i. Men det er langt derfra til å sette dette som en plikt på najsonalt nivå. Det er velkjent at vi som gruppe ikke stiller oss negative til å delta i nasjonale dugnader, uoppfordret og uten noen plikt knyttet til dette.

Fastlegekontorene er som kjent svært variable av størrelse, i både ressurser og lokaler. Det er videre en helt annen situasjon nå enn under massevaksinering for svineinfluensaen i 2008. Per i dag er det utbredt smitte i befolkningen, med overhengende fare for at vaksinasjonskøer kan utvikle seg til smittesentre, med mulige superspredere (uten symptomer) som befinner seg i mengden som venter på å få satt en tenkt vaksine. Det kan få katastrofale følger, når det er risikopasientene som åpenbart skal prioriteres, og da vil kunne smittes ifm selve vaksineringen med de følger det kan ha.

Så og si samtlige kommuner har allerede opprettet egne sentre for testformål. Disse sentrene ivaretar smittevern og vil være naturlig å tenke seg som løsning også for massevaksinasjon.

Logisitisk vil det være svært utfordrende for et fastlegekontor å sette flere hundre vaksiner på få dager (dersom holdbarheten av vaksinene kun er 4-5 dager og de leveres opptint til kommunen). I så fall må man påregne å jobbe døgnet rundt, og faren for feil og smitte vil øke i takt med det åpenbare tidspresset som vil oppstå som følge av dette. Dette vil også åpenbart gå på bekostning av ordinær drift, noe som vil kunne medføre alvorlige situasjoner for pasienter som i verste fall ikke får den legehjelp de kanskje trenger. Medisinsk sett kan dette fort bli direkte uforsvarlig.

Det er stor forskjell på hvordan de respektive kommuner i dette landet samarbeider med fastlegene. I Sandefjord oppleves situasjonen som relativt god, men eksempler på svært dårlig samarbeidsklima er det mange eksempler på. En tilplikting av fastlegene vil slik jeg tolker det, vil i verste fall kunne brukes av kommunen som pressmiddel, og ansvarsfraskrivelse. Per i dag har kommunen det overordnede ansvar for helsetilbudet til egne innbyggere, men med en slik tilplikting vil man kunne skyve deler av dette ansvaret over på fastleger, som potensielt står uten ressurser til å gjennomføre tenkt vaksinasjon og følgene dette kan gi. Kommunen kan "gjemme seg bak" et slikt vedtak.

Jeg oppforder til en dialog, ikke en plikt, og at kommunen har ansvaret for vaksineringen, på sentre, gymsaler e.l. på linje med teststasjonene som nå er etablert. Å sette en vaksine er ikke en legeoppgave, men å behandle eventuelle akutte komplikasjoner som følge av vaksinen er det. Man trenger ikke å mobilisere hele korpset til å sette disse vaksinene, men ha et fåtall leger (som i dag på teststasjonene) som er medisinsk ansvarlige og tilstede ved vaksinering.

Videre er finansiering et viktig tema. Fastlegeordningen har i en årrekke vært en salderingspost i helsebudsjettet. Lønn øker ikke på noen måte i takt med antall oppgaver og arbeidsmengden vi har (55 timer i snitt per uke). Vi driver næringsvirksomhet i utstrakt grad, og ordningen som sådan står nå på randen av kollaps. En kollektiv oppsigelse av fastlegeordningen er en reell mulighet, og dersom man nå forventes en dugnad med (enda en gang) knapper og glansbilder som godtgjørelse, er jeg redd for at dette vil være med på tvinge frem en kollaps av hele ordningen.

Vi er beredt på å ta vårt samfunnsansvar, noe det også er utallige eksempler på at vi har gjort, både historisk og under den pågående pandemien, men det er en kapasitetsgrense som nærmer seg faretruende. Det å sende ut en høring med så kort frist, hvor man kun nevner plikt, og ikke samarbeid, er ikke et grunnlag for det vi alle er opptatt av. En effektiv og trygg vaksinasjon av pasientene i Norge.

Følgene av nedstengning, pasienter som vegrer seg for å oppsøke lege, med dertil forsinket diagnose av f.eks. kreft er kjent allerede. Ved en tilplikting til ytterligere en oppgave i den form den er beskrevet nå, synes uforsvarlig og uhåndtèrbar for legene.

Massevaksineringen av spesielt de første risikogruppene vil kunne ordnes langt mer sikkert og effektivt med sentraliserte løsninger i de respektive kommuner. Det vil minske smitterisiko, svinn av vaksiner som man ikke rekker å sette grunnet kort holdbarhet og ikke minst gi fastlegene rom til å ta seg av daglig drift og behandling av de pasientene som har behov for oss på kontoret.