Høringssvar fra Bodø kommune v/ Helsekontoret

Dato: 14.12.2020

Viser til høringsnotat om forslag til endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid-19.

Vi er fornøyd med at ansvaret legges til kommunene, og at samarbeidet med fastlegene kan tilpasses lokale forhold. Vår erfaring er at vi er varsomme med å pålegge fastlegetjenesten for stor belastning i gjennomføringen av selve vaksineringen, både grunnet fysiske rammer på legekontorene, smittevern hensyn og total arbeidsbelastning. Bodø kommune vil selvsagt gjennomføre vaksinering i dialog med fastlegenes tillitsvalgte.

Vi mener at en sentralisering av vaksineringen er gunstig med tanke på rask og effektiv gjennomføring, smittevernhensyn og optimal bruk av tilgjengelige vaksinedoser. Vi har god erfaring med massevaksinering ved sesonginfluensa og svineinfluensa.

En slik organisering vil kreve leie av eksterne lokaler. Det vil bli utstrakt bruk av eget og innleid personell. Dette er kostnadskrevende og kommunen er avhengig av en forutsigbar og trygg finansiering. Det framgår ikke klart av høringsutkastet om slike utgifter vil dekkes.

Det vil også tas initiativ til samarbeid med frivillige organisasjoner.