Høringssvar fra Roy Halvorsen

Dato: 15.12.2020

Først og fremst, ønsker jeg å uttrykke bekymring for det hastverk som nå legges til grunn for denne bestemmelsen.

Dette er en viktig sak med store konsekvenser for den enkelte og for legestanden som blir pålagt oppgaver som går utover deres yrkesetiske valg.

Jeg ber derfor om at høringsfristen utsettes og forlenges med minimum 2 uker slik at berørte parter, instanser og høringsinstanser får tid til både å innhente svar fra sine medlemmer og utforme et legitimt og solid svar.

Ved forrige korte høringsfrist, som er tilknyttet denne saken, høringen om endring av GEN-teknologiloven, ble høringsfristen satt tilsvarende kort, og relevante høringsinstanser ble ikke invitert med på høringen.

På forespørsel, så visste flere av de jeg spurte ikke om høringen og hadde heller ikke kapasitet til å skrive et høringsnotat. Dette truer rettsikkerheten i Norge og er alvorlig når det dreier seg om å alvorlige og omfattende spørsmål som griper inn i både lovverket og Menneskerettighetene mht punkter om at enhver har rett til å bestemme over sin egen kropp.

Dette forslaget innebærer at man tar i bruk eksperimentell GEN-teknologi som er potensielt svært farlig og dødelig, og man vil FORPLIKTE leger til å SØRGE for at denne blir gitt til deres pasienter.

Forslaget berører hele det norske folk!

Da kan man ikke sende ut et høringsforslag med 3 virkedagers frist.

GEN-teknologiloven som ble forsøksvis endret for noen uker siden, etter en kort høringsrunde der legeforeningen og menneskerettighetsorganisasjoner altså ikke fikk levert noe høringssvar, innebærer at man tar i bruk helt ny genteknologi som skaper irreversible genetiske endringer hos den enkelte.

Dette er svært alvorlige inngrep i det som kalles IDENTITET. Altså i bunn og grunn HVEM MAN ER. Mer inngripende blir det faktisk ikke. GEN-teknologien som her tas i bruk er helt ny og eksperimentell og potensielt svært farlig. Den var altså ulovlig i Norge inntil forsøksvis endring av GEN-teknologiloven, og lovebehandlingsprosessen har ikke fulgt normale rutiner og gitt relevante høringsinstanser mulighet til å uttale seg. Denne beskyttelsen som lovverket skal gi den enkelte er svært viktig å opprettholde.

I tillegg innebærer denne genetiske teknologien stor risiko, da den ikke har fulgt normale testprogrammer som gjelder for vaksiner. Normalt utvikles vaksiner på 10 år. Dette skyldes at man følger omfattende testprogrammer for å forsikre seg om at vaksinen ikke er skadelig, verken på kort eller på lang sikt. Denne vaksinen er altså blitt utviklet på under ett år.

I dette tilfellet har ingen slik testing selvsagt dermed ikke blitt utført, slik at man ikke har noen forutsetning for å vite noe om langtidsvirkningene.

Referansesaker i slike tilfeller er svineinfluensavaksinen, som også hadde kort utviklingstid uten normale testprogrammer, og som hadde store skadevirkninger, både på kort og lang sikt. Den drepte flere og skadet tusenvis av mennesker.

Enkelte av disse vaksinene inneholder også cellelinjer fra aborterte fostre, noe som innebærer store etiske forbehold, i tillegg til at GEN-teknologien er ny og risikabel.

Dette gjør at mange leger vil ha store etiske forbehold mot å anbefale denne vaksinen til sine pasienter, og mange vil ha store både etiske og fysiske forbehold mot å motta vaksinen og la seg vaksinere.

En slik eksperimentell vaksine med så stor risiko og etiske problemstillinger kan dermed ikke inngå i et nasjonalt vaksinasjonsprogram, men må anses som et alternativ som er 100% basert på frivillighet. 4 av 10 nordmenn ønsker ikke å ta denne vaksinen. Det er bortimot halvparten av befolkningen. Den kan uansett ikke påtvinges eller presses på noen.

I dette tilfellet ønsker regjeringen å FORPLIKTE leger til å SØRGE FOR at deres pasienter blir vaksinert.

Dette er noe som ikke kan gjøres, både av lovmessige grunner og av hensyn til Menneskerettigheter. Det bryter med flere av Grunnlovens paragrafer og grunnleggende Menneskerettigheter.

Viruset har vært involvert i dødsfallet til 387 mennesker i Norge, etter 2. virus sesong og nedstenging.

I influensasesongen 2017/2018 døde 1400 mennesker.

I influensasesongen 2016 døde 1600 mennesker.

I Sverige, uten nedstengingstiltak har 7022 dødd etter 2 sesonger.

I Sverige 1988 døde 10.500 av helt vanlig influensa i en sesong.

Dette viser at viruset ikke er svært mye farligere enn normal sesonginfluensa. På verdensbasis har den tatt livet av 1,4 millioner mennesker etter 2 sesonger, mens vanlig influensa dreper 650.000 i snitt hver sesong.

Vesentlig å nevne her er også at 90% av de døde er 85 år i snitt og har en underliggende sykdom, slik at dødstallene er misvisende.

Disse døde altså MED viruset, ikke av det.

Kun 10% av de døde har dødd AV viruset.

Et viktig prinsipp er at legemiddelet ikke skal gjøre større skade enn sykdommen. I dette tilfellet er det svært stor risiko for at det vil gjøre nettopp det.

Allerede har vaksinen drept 4 mennesker i utprøvingsfasen, og skadet flere.

Pfizer, og sikkert også de andre selskapene som utvikler vaksinene, har søkt og fått godkjent beskyttelse mot å bli saksøkt av sine vaksineofre, noe som i seg selv er alarmerende og et tegn på at de selv heller ikke har tro på at vaksinen er trygg. .

I utprøvingsfasen deklamerte Fauci, som styrer den globale legemiddelbransjen at mellom 10 -15% av de vaksinerte opplevde kortsiktige bivirkninger. Dersom dette tallet gjelder også på lang sikt, vil mange få alvorlige sykdommer og dø av denne vaksinen.

For legene gjelder lege-eden om å spare liv, der den Hippokratiske lege-ed danner fundamentet for det de har ved sitt yrke har forpliktet seg til.

Den lyder således:

”Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller gi råd om noe slikt.”

Man kan derfor ikke FORPLIKTE leger til å sørge for at deres pasienter blir vaksinert med denne eksperimentelle GMO vaksinen, og all form for vaksinering må foregå 100% basert på frivillighet både for leger og mennesker som skal vaksineres