Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 672176

Dato: 14.12.2020

Høringssvar vedrørende forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – plikt for fastleger til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19. Jeg er imot lovforslaget av flere grunner. For det første fordi denne sykdommen har en svært høy overlevelsesrate. Vi er ni måneder inn i pandemien og ut ifra tallene fra WHO så har det på verdensbasis dødd ca. 1,4 millioner av eller med covid-19. Det betyr at viruset har en dødelighet på 0.018%, rundet opp. Det vil si at overlevelsesprosenten er på 99,982%. Ifølge Dr. Bratlids infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite smittsomt og dødelig virus. (Kilder WHO, og worldometer med en verdensbefolkning på 7.831.845.127). (https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/yRvr3A/kort-sagt-fredag-25-september(under «Smittede oppfattes som alvorlig syke») Vi vet nå at PCR-testene er ugyldige for å teste etter et virus som ikke oppfyller Kochs postulater. PCR-testen er designet for å kopiere genetisk materiale og ikke for å diagnostisere en aktiv infeksjon. Patolog Dr. Roger Hodkinson og konsernsjef i bioteknologiselskapet Western Medical Assesments som produserer COVID-tester, sier at positive testresultater ikke betyr en klinisk infeksjon og at all testing bør stoppe på grunn av de falske tallene dette produserer. Politikere og media driver et helt ubegrunnet hysteri. Vi ser en politikk og politikere som spiller rollen som medisinere som er et veldig farlig spill, sier Dr. Hodkinson. https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/291690 I Portugal er PCR-testen nå dømt ulovlig og ugyldig av rettssystemet for å påvise smitte. https://www.theportugalnews.com/news/2020-11-27/covid-pcr-test-reliability-doubtful-portugal-judges/56962 Dette gjør at behovet for eksperimentell vaksine og vaksinering av befolkningen er helt unødvendig. For det andre bryter forslaget om endring i forskrift også mot flere fundamentale prinsipper i lege – pasientrelasjonen og derunder de grunnleggende prinsippene i den hippokratiske ed. Her finner vi bl.a; «Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade.». Grunnleggende for å utøve legegjerningen er med andre ord at en lege alltid skal gjøre han/hun mener er best for pasienten og aldri volde noen skade. Disse grunnprinsippene må aldri overstyres. I så fall vil tilliten mellom lege og pasient kunne få ubotelig skade. Det er opplagt at mange leger, helsearbeidere, lekfolk og andre er svært skeptiske til en hurtigutviklet, eksperimentell vaksine med ny teknologi og hva den kan påføre folket av bivirkninger både kortsiktig og langsiktig. Ingen av de nye vaksinene mot covid-19 har solide studier på langtidsvirkninger og heller ikke korttidsvirkningene kan sies å være godt kjent og dokumentert. Hvis en lege finner grunn til å advare mot at en gitt pasient tar vaksinen eller er kjent med informasjon som tilsier at den kan være eller er utrygg er det legens plikt å aktivt informere og beskytte pasienten mot skade. Et pålegg og en plikt vil påføre lege og pasient en utfordrende og potensielt skadelig belastning for begge parter. Dette høringsforslaget må avvises da det bryter med grunnleggende prinsipper om hvorledes legevitenskap skal utøves og legens relasjon til pasienten. Videre leser man i høringsforslaget; «Dette skal skje i overensstemmelse med den enkelte kommunes plan, og med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres». Dette betyr at hva nå enn sentrale eller kommunale helsemyndigheter uttrykker i sine retningslinjer og plan må legen («til enhver tid») følge dette og ikke sin akademiske, vitenskapelig og etiske overbevisning. Medisinsk behandling skal alltid skje tilpasset den enkelte pasient, og være basert på respekt, tillit og informert samtykke. Å drive oppsøkende virksomhet for å få flest mulig til å ta en eksperimentell vaksine, når ikke alle skal eller bør ta den, vil kunne være en enorm sløsing med fastlegenes begrensede tid og ressurser. Ved å skape et slikt trykk utenfra på denne saken på denne måten, vil man risikere at mange som ikke skal eller bør ta vaksinen likevel ender opp med å få den. Dette kan også fort føre til en politisering av folks helse, og det er ikke greit. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), FHI og regjeringen bør forholde seg til at dette er et svært lite dødelig virus og ikke utsette det norske folk for det som i praksis blir et testforsøk av en eksperimentell vaksine. Jeg mener også at det er høyst kritikkverdig at høringsfristen for forslaget er så kort. Jeg krever at høringsfristen forlenges slik at legeforeningen, legene og andre som ønsker får uttale seg. Mvh

Ola Callander