Høringssvar fra Geir Johnsen

Dato: 15.12.2020

Vedr svar på høring-fordslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot Covid-19:

Det er åpenbart Covid-19 som ligger til grunn for høring-forslaget og det blir for grunnløst da man i Norge ikke kan anse Covid-19 som noe mer alvorlig enn influensa som tar fra 900 - 1500 personers liv årlig. Man kan ikke tillate seg å gjøre europas problem til Norges problem eller sverige problem til Norges problem bare fordi Sverige er naboland. Hysteri kan ikke bli brukt som argument for nasjonale vaksinasjonsprogram. Man legger også merke til at ordlyden i høringsforslaget legger opp til tvang ved at man fjerner visse ord i gjeldende lov. Dette er å snikinnføre det hvor man senere kan påberope seg slike utelatte ord eller endrede ord som egentlig har lagt opp til tvang eller press som kan ansees som tvang.

Legger merke til denne formuleringen under avsnittet DOKUMENTASJON og REGISTRERING: Fullstendige journalopplysninger er vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lotnummer, produsent, evt. styrke og dosestørrelse. Ser at det her tydeligvis legger opp til utprøving av ulike vaksiner og det bærer preg av å være veldig eksperimentelt. At norske myndigheter først tester vaksinene og deretter satser på bestemte er det ikke snakk om her slik det er formulert i høringsnotatet. Det er mege usikkert med andre ord hele dette vaksinasjonsopplegget med Covid-19. De famler seg frem og nordmenn blir forsøkskaniner.

Legger merke til lovforslaget som ikke har tatt med gjeldende lov men bare forslag til ny lov §6b. Dette er ikke godkjent for et høringsnotat at man ikke har tatt med gjeldende lov og kan sammenligne ordbruk og uttrykk. Anser dette som forsøk på å snikinnføre nytt lovverk når man ikke en gang tar med lovteksten i gjeldende lov.

Ser vi på den nye loven som foreslåes så er ordet "SKAL" brukt og indikerer da ingen valgmulighet for de personene fastlegen har satt opp på lista.

Punkt 2. Identifisere listeinnbyggere som skal motta vaksine mot covid-19 i medhold av nasjonale retningslinjer, uavhengig av hvor vaksinasjonen skal finne sted, i tråd med kommunal plan for vaksinasjon.

Denne ordruken er helt uakseptabel og indikerer bruk av tvang. Det er loven man må vie mest oppmerksomhet her og den holder seg ikke innenfor friheten til å velge. Man bruker ordet "tilby" andre steder men ikke i lovforslaget så dette her en snikinnføring av tvang og jeg fordømmer dette høringsnotat og dette forslaget til ny lov og anser det for forsøk på en kriminell handling hvor man vil ha lovbeskyttelse for å gjøre overgrep på befolkningen.

Dette er på eksperimentstadiet og test ut vaksinen på rotter og mus vil mange si men jeg tror vi skal la de får være i fred også. Man vil forkaste grunnloven - vedta unntakslover - og friheten bare for et virus som tar livet av ferre enn et vanlig influensavirus her i Norge. Så viktig er ikke noe virus at man skal ofre både grunnloven og friheten for å redde noen få hundre personer. Når man ikke bryr seg om nordmenn nok til å redde de fra den sikre død i morsliv så er det neppe så viktig med vaksinasjonen men det er mer noe som brukes for å tvinge frem nanoteknologi og genetiske ekseperimenter for dette er manipulering med DNA'et og ikke vaksinasjon i vanlig forstand. Dette blir sagt av leger og de hefter stor tvil ved vaksinen. Man sier ikke til folk hva dette faktisk er og det er ikke testet ut tilstrekkelig heller. Å si at det er manipulering av gener for å forsøke å lure coronaen hadde vært mer redelig. Folk må bestemme over sine egne gener og hvem som skal lure hvem. Det er heller snakk om at man lurer seg selv tror jeg. Manipulering av gener er spekulativt og man skal være så ærlig at man også sier hva det er og ikke pakker det inn i uttrykk folk ikke forstår.

Det er gjort alt for liten folkeopplysning om Coronaen på cellenivå og de problemer den lager. Når ikke det er opplyst så er det vanskeligere for folk å vurdere vaksiner og om de vil ta risikoen ved dem eller ikke. Folk må da innhente kunnskap selv og finne ut av ting.

Om folk vil ta vaksinen eller ikke må de bestemme selv. Friske folk smitter ingen og kan ikke pålegges noe som helst. Uansett må folk enten de er syke eller ikke selv bestemme hva de vil med sine kropper. Abortloven bygger på prinsippet at barnet i morsliv er kvinnens kropp enda det ikke er det men hun får etter norsk lovgivning som bryter med grunnloven bestemme over liv og død for et annet individ i sin kropp. Dette er et forferdelig overgrep bygd på løgn og det er jo opplagt ikke noen adgang til i en seriøs rettsstat å ta livet av et individ som ikke har gjort seg skydig i en slik straff. De prinsipper som ligger til grunn for abortloven kan brukes i andre sammenheng også, det sier seg jo selv. Når hun/kvinnen som krever abort kan det så må da folk i det minste få bestemme over sine egne kropper som faktisk er deres fysiske kropper. Så man kan ikke he en lov som sier en ting og samtidig ha andre lover som sier noe helt annet fordi da kolliderer lovverket rett og slett, det motsier seg selv. Loven blir da uenig med seg selv og da kan også nordmenn bare si det at når kvinnen kan bestemme over livet til et annet individ som midlertidig befinner seg i deres kropp så må et individ i det minste på bestemme over sin egen kropp som ikke midlertidig er tilstede. Dette er konsekvenser av prinsippene som ligger til grunn for abortloven. Skal nordmenn nektes å bestemme over sin egen kropp så må abortloven oppheves og erklæres som legalisert drap. Videre må det komme en ny lov om at det er straffbart å være syke, faktisk så straffbart at folk mister retten til å bestemme over sin egen kropp. Dette vil mest sannsynlig menneskerettsdomstolen blokkere for. Grunnloven blokkerer for det allerede. OBLIGATORISK Covid-19 vaksine vil være den siste spikeren i kista til regjeringspartiene og de vil også måtte stå til ansvar for brudd på Grunnloven og de prinsipper som er brukt i andre lover slik som nevnt her. Tror det er lite hensiktsmessig for regjeringen å forsøke seg på dette her, det vil være å velge selvutslettelse.