Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103124

Dato: 14.12.2020

Det er så mange problemer med dette forslaget at jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne.

For å ta noen, i noe tilfeldig rekkefølge:

- Hvorfor så kort høringsfrist? Er det viktigere å tvinge gjennom dette førslaet med minst mulig oppmerksomhet framfor å ha mulighet til å forhindre problemer før de oppstår?

- Hvorfor trenger man en slik forskrift overhodet? Er man redd ikke mange nok vil stille opp frivillig? I då fall, kan det kanskje tenkes å være gode grunner til det? Burde man ikke da i stedet ta tak i årsakene her?

- Forskriftsteksten er svært lite konkret når det gjelder hva fastlegene skal kunne pålegges. Er det i det hele tatt noen garanti for at disse påleggene ikke kommer i konflikt med arbeidsmiljøhensyn, etiske og medisinsk-faglige vurderinger? Hva gir ukvalifiserte kommunepolitikere rett til å overstyre disse?

- Det er uklart om dette forslaget åpner for tvungen vaksinering av befolkningen, men det vil i så fall pålegges fastlegene å delta i et slikt prosjekt. For mange leger vil nok det oppleves som uakseptabelt og føre til masseflukt fra fastlegeordningen. Noen vil muligens også forlate legeyrket fullstendig, mens andre søker jobb utenlands. Mangel på kvalifisert helsepersonell i landet brukes som en av begrunnelsene for dagens tiltak. Ønsker man da å risikere en enda større mangel på leger?

I den grad tvingen vaksinering er noe som overhodet vurderes, vil jeg bare ha sagt at det er fullstendig uakseptabelt. Det gjelder enten det er snakk om fysisk tvang, eller at uvaksinerte nektes å delta i bestemte aktiviteter.
- Et voksent menneske må anses å ha råderett over egen kropp, den tilhører hverken partneren, offentligheten, helsevesenet eller enda mindre, regjeringen. Det har fram til nå vært prinsippet både i helsevesenet og rettsvesenet. Er det virkelig noe man ønsker å gå bort fra? Hva blir da det neste? Tvungen organdonasjon?
- Selv om all medisinsk behandling bør være frivillig, også vaksiner, er det ekstra betenkelig å innføre noen form for tvang når det gjelder koronavaksinen. De vaksinene som er aktuelle på nåværende tidspunkt er ikke tilfredsstillende testet, og i tillegg er de basert på teknologi som er ny i vaksinesammenheng slik at man i liten grad kan trekke slutninger fra tidligere vaksineprogrammer. For det første har man hoppet over dyreforsøk og har dermed ikke kunnet påføre forsøksobjektene smitte for å undersøke hvordan det påvirker de vaksinerte. Det er svært betenkelig når man vet at tidligere dyreforsøk med tilsvarende vaksiner førte til forverret sykdom hos dyrene ved smitte.
For det andre er ikke langtidseffektene kjent, siden forøkene bare har pågått i noen få måneder.
For det tredje er forsøkspersonene hovedsakelig voksne, friske mennesker, så man har minimal kunnskap om hvordan den fungerer for barn, eller for de som trenger det mest, nemlig de gamle og de syke.
Disse vaksinene må dermed anses som eksperimentelle, og i følge menneskerettighetsloven skal ingen påføres eksperimentell medisinsk behandlig uten at det har blitt opplyst om konsekvensene og gitt sitt samtykke. Et forsøk på å innføre noen form for tvang her vil nok medføre minst ett besøk hos menneskerettighetsdomstolen.
I tillegg, siden man har så liten oversikt over bivirkningene, risikerer man i verste fall en helsemessig katastrofe som er langt verre enn det man ville fått av covid. Gjennomgangstinen til nå har vært at man for all del ikke må overbelaste helsevesenet og man blir hele tiden presentert for verstefallsscenarioer som man må sette himmel og jord i bevegelse for å unngå uansett hvor usannsynlige de er. Da virker det merkelig at man er villig til å sette i gang et så omfattende eksperiment som massevaksinering, med eller uten tvang, med disse vaksinene er, uten betenkeligheter og uten tilstrekkelige grunnlagsdata.
Man vet heller ikke om, eller i hvilken grad, vaksinen forhindrer smitte. Gjør den ikke det, blir planene om massevaksinering enda mer absurd, for ikke å snakke om tvungen sådan.

Norske myndigheter har vært bortskjemt med høy tillit i befolkningen. Denne tilliten begynner nå å bli tynnslitt hos mange, Og for disse er dette forslaget enda en spiker i kista,