Høringssvar fra Privat person

Dato: 15.12.2020

Hei.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår midlertidige endringer i forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram, som gir fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19 – i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres."

Høringssvar vedrørende forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjons-program – plikt for fastleger til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19. Jeg er imot lovforslaget fordi det er eksperimentell vaksine. Det er hoppet over for mange stadier i prosedyren med en sikker framstilling av vaksiner. Det tar flere år å utvikle en vaksine og kartlegge dens effekter, virkninger og bivirkninger. Denne vaksinen som nå tilbys er utviklet på altfor kort tid sammenliknet med normale prosedyrer. Bivirkninger (kortids- og langtids-) er ukjente og udokumenterte.

Flere leger og pasienter verden over kan bevise at eksisterende og kjente medisiner behandler sykdommen Covid-19 som forårsakes av viruset SARS-CoV-2. Når det finnes eksisterende og kjente medisiner til behandling av Covid-19 faller behovet for eksperimentell vaksine bort.

Forslaget om endring i forskrift bryter også mot flere fundamentale prinsipper i lege – pasientrelasjonen og derunder de grunnleggende prinsippene i den hippokratiske ed. Her finner vi bl.a; «Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade.».

Grunnleggende for å utøve legegjerningen er med andre ord at en lege alltid skal gjøre han/hun mener er best for pasienten og aldri volde noen skade. Disse grunnprinsippene må aldri overstyres. I så fall vil tilliten mellom lege og pasient kunne få ubotelig skade.

Det er opplagt at mange leger, helsearbeidere, lekfolk og andre er svært skeptiske til en hurtigutviklet, eksperimentell vaksine med ny teknologi og hva den kan påføre folket av bivirkninger både kortsiktig og langsiktig. Ingen av de nye vaksinene mot covid-19 har solide studier på langtidsvirkninger og selv ikke korttidsvirkningene er godt kjent og dokumentert.

Videre leser man i høringsforslaget; «Dette skal skje i overensstemmelse med den enkelte kommunes plan, og med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres». Dette betyr at hva nå enn sentrale eller kommunale helsemyndigheter uttrykker i sine retningslinjer og plan må legen («til enhver tid») følge dette og ikke sin akademiske, vitenskapelig og etiske overbevisning.

Vi vet nå at PCR-testene er ugyldige for å teste etter et virus som ikke oppfyller Kochs postulater. PCR-testen er designet for å kopiere genetisk materiale og ikke for å diagnostisere en aktiv infeksjon. Patolog Dr. Roger Hodkinson og konsernsjef i bioteknologiselskapet Western Medical Assesments som produserer COVID-tester, sier at positive testresultater ikke betyr en klinisk infeksjon og at all testing bør stoppe på grunn av de falske tallene dette produserer. Politikere og media framstår som pådrivere av et helt ubegrunnet hysteri. Vi ser en politikk og politikere som spiller rollen som medisinere som er et veldig farlig spill, sier Dr. Hodkinson.

I Portugal er PCR-testen nå dømt ulovlig og ugyldig av rettssystemet for å påvise smitte.

Vi er ni måneder inn i pandemien og ut ifra tallene fra WHO så har det på verdensbasis dødd ca. 1,4 millioner av eller med covid-19. Det betyr at viruset har en dødelighet på 0.018%, rundet opp. Det vil si at overlevelsesprosenten er på 99,982%. Ifølge Dr. Bratlids infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite smittsomt og dødelig virus. (Kilder WHO, og worldometer med en verdensbefolkning på 7.831.845.127).

Hvis en lege finner grunn til å advare mot at en gitt pasient tar vaksinen eller er kjent med informasjon som tilsier at den kan være eller er utrygg er det legens plikt å aktivt informere og beskytte pasienten mot skade. Et pålegg og en plikt vil påføre lege og pasient en utfordrende og potensielt skadelig belastning for begge parter. Dette høringsforslaget må avvises da det bryter med grunnleggende prinsipper om hvorledes legevitenskap skal utøves og legens relasjon til pasienten.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), FHI og regjeringen bør forholde seg til at det finnes effektive behandlingsmetoder for covid-19 og ikke utsette det norske folk for testforsøk av en eksperimentell vaksine.

Jeg gjør oppmerksom på at høringsfristen er alt for kort og bør utvides slik at legeforeningen og legene får uttale seg. Jeg krever at høringsfristen forlenges.

Med vennlig hilsen

Kiata G jula