Høringssvar fra Hallvard Olaisen

Dato: 15.12.2020

Hei,

Høringsnotatet om COVID-vaksinasjon som ble sendt ut for få dager siden med en svært kort høringsfrist, skaper store bekymringer. I en så alvorlig sak som massevaksinering er det svært viktig at det bygges tillit og troverdighet til at vaksinen virker som den skal, til de som fremstiller vaksinen, og til myndighetene som vedtar lovene og tar beslutningene om vaksinering.

I høringsnotatet står det bl.a:

«Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår midlertidige endringer i forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram, som gir fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19 – i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres.»

"Departementet er av den oppfatning at overføring av taushetsbelagt informasjon fra fastleger mv. som er nødvendig for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet også er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Taushetsplikt er således ikke til hinder for at relevant informasjon kan deles med kommunene for gjennomføring av vaksinasjon."

Vaksinen det er snakk om er tatt fram i et usedvanlig tempo, som i seg selv bidrar til risiko for alvorlige feil. Farmasøytiske selskaper har sikret seg juridisk mot søksmål, noe som kan tolkes som et tegn på at risikoen er stor.

Vaksinene er eksperimentelle siden de benytter seg av en helt ny teknologi som ikke er prøvd ut før, og der mange fagfolk mener at det finnes alvorlige innvendinger.

Vaksineindustrien velger å legge fram sine resultater i form av pressemeldinger, i stedet for å framlegge testresultatene i vitenskapelige artikler, i henhold til vitenskapelige standarden tilsier.

Vaksinering av hele befolkningen innebærer en stor og uoversiktlig risiko. Det er vanskelig å forstå at regjeringen velger å gå til dette skrittet for en sykdom med dødelighet på nivå med en influensasesong.

Forslaget vil bidra til å undergrave beskyttelsen av personvernet, og er et inngrep i grunnleggende prinsipper i min relasjon til fastlegen.

Hele håndteringen og informasjonskampanjen av og rundt COVID-19 har dessverre ikke bidratt til å skape den nødvendige tillit, men heller forsterke en uro og bekymring hos meg og hos mange jeg kjenner.

Med bakgrunn i dette ber jeg om at forskriften slik den er formulert nå, avvises.

mvh Hallvard Olaisen