Høringssvar fra Ingrid K.

Dato: 15.12.2020

Man bør ikke forplikte leger til å sørge for at alle deres pasienter blir vaksinert med en usedvanlig eksperimentell, hasteutviklet vaksine, der man ikke kjenner langtidsvirkningene.

Dette gjelder en sykdom der medianalderen på de som har dødd av eller med Covid-19 i Norge er 84 år (kilde: FHI, ukerapport for uke 49), og der de fleste av Covid-relaterte dødsfall gjelder mennesker med én eller flere underliggende sykdommer, og der dødeligheten for yngre mennesker – og de aller fleste under 70 år - er lav.

Leger må få beholde den faglige myndigheten til å gi råd utfra hva de som fagpersoner mener er til hver enkelt pasients beste.

Formuleringen foreslås endret til ...innføre en MULIGHET for fastlegene til å bidra til at egne pasienter FÅR TILBUD OM Å BLI vaksinert mot covid-19.“

Befolkningen som helhet – og spesielt ikke barn og unge – bør ikke presses til å brukes som forsøkskaniner i det som i realiteten er et storstilt vaksineforsøk mot en sykdom som kun er en reell trussel mot en mindre gruppe. Leger bør ikke tvinges til å bidra til dette dersom det er imot deres egen faglige overbevisning.

All form for vaksinering må fortsette å være 100% basert på frivillighet – med utfyllende og rett informasjon om eventuell risiko for allergiske reaksjoner, kortidsvirkninger, langtidsvirkninger og ev. død – samt om at de nye Covid-vaksinene er basert på helt ny teknologi hvor langtidseffektene er helt ukjente for både vaksineprodusentene og myndighetene. Det er også viktig at pasientene ikke får inntrykk av at vaksinen er obligatorisk, eller blir utsatt for press til å ta vaksinen. Myndighetene bør videre utarbeide en plan for hvordan Norge skal håndtere eventuelle erstatningssaker samt ansvarsforhold dersom det verste skulle skje.