Høringssvar fra KS

Dato: 15.12.2020

KS støtter at forskriften presiserer at kommunen er ansvarlig for vaksinasjon mot covid-19 og at den enkelte kommune avgjør hvordan vaksinasjonen skal gjennomføres.

KS støtter også at fastlegene plikter å bidra i vaksinasjonsarbeidet. Forskriften forutsetter at kommunene gjør nødvendig praktisk tilrettelegging som muliggjør at plikten kan oppfylles. KS har forståelse for at ikke alle disse forholdene kan eller bør avklares i forskrift, men det bør være klart at praktisk tilrettelegging ikke kan innebære tilpasning for eksempel av det enkelte fastlegekontor.

KS foreslår at i innledning til forskriften kan det kommuniseres at det legges til grunn at fastlegene involveres i planleggingen og at nødvendig informasjon for gjennomføring av vaksineringen blir formidlet. KS legger også til grunn at man finner gode løsninger sammen og det gjennom dialog avklares at vaksineringen er gjennomførbar.

KS forutsetter at de økonomiske rammebetingelsene, herunder nye takster, er avklart når forskriften trer i kraft, og at takstene understøtter den fleksibilitet som både kommunene og fastlegene trenger for å gjennomføre arbeidet. Det er viktig at de økonomiske rammebetingelsene er regulert nasjonalt, for å unngå behov for lokale forhandlinger om dette.

KS vil til slutt bemerke at p.t er det ikke tilstrekkelig informasjon for kommunene til å kunne lage en fullstendig plan for vaksineringsarbeidet. Og at dette vil måtte avklares når flere detaljer rundt vaksinedoser og ankomsttidspunkter til kommunene er kjent.

Med hilsen

Åse L. Snåre

avd. dir helse og velferd