Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 312867

Dato: 13.12.2020

Departementet er av den oppfatning at overføring av taushetsbelagt informasjon fra fastleger mv. som er nødvendig for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet også er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Taushetsplikt er således ikke til hinder for at relevant informasjon kan deles med kommunene for gjennomføring av vaksinasjon." Det må tolkes ut fra denne formuleringen at fastlegen da står fritt til å opplyse kommunen om at en pasient ikke ønsker å ta vaksinen, uavhengig av pasientens egne ønsker. Pasienten kan ikke nekte fastlegen å viderebringe denne informasjonen da taushetsplikten er opphevet. Dette må anses som unødvendig og et brudd på fortrolighetsforholdet mellom lege og pasient da vaksinen ikke er bevist å beskytte mot å smitte andre, og er et tilbud til den enkelte pasient om å beskytte seg selv. Her må pasientens autonomi og beskyttelsen av personvernet komme først. Dette avsnittet bør altså enten fjernes, eller omformuleres til "Departementet er av den oppfatning at overføring av taushetsbelagt informasjon fra fastleger mv. som er nødvendig for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet også er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Dersom pasienten eksplisitt samtykker til det kan relevant informasjon deles med kommunene for gjennomføring av vaksinasjon."
Skrevet av lege Nils R. Fosse