Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 169284

Dato: 15.12.2020

Ivermectin viste seg i en vitenskapelig studie å gi alle de 788 forsøkspersonene beskyttelse mot SARS-CoV-2 viruset - ikke én eneste en av dem ble smittet, mens 58 % ble smittet i kontrollgruppen. Det finnes flere andre studier som bekrefter dette inntrykket. Engelske myndigheter har på sin side signalisert at de forventer et høyt volum av bivirkninger av vaksinen. Når man på forhånd er klar over at en vaksine vil påføre mennesker skader og det finnes et sikkert alternativ som gir full beskyttelse, må enhver såkalt vaksinasjon mot SARS-CoV-2 viruset anses som en forsettlig legemsbeskadigelse.

Vår Davoskontrollerte administrasjon kan ha makt til å sette i gang med et vaksinasjonsprogram, på samme måte som Josef Mengele hadde makt men ingen rett til å utføre meningsløse eksperimenter på sine uskyldige ofre.

Det som her planlegges, er alvorlige overgrep i stor skala, som i sum utgjør en forbrytelse mot menneskeheten. Derfor må både de som organiserer disse overgrepene ,de som utfører dem og de som medvirker til at de kan skje, være seg bevisst sitt straffeansvar og at de vil kunne måtte stå til rette for sine handlinger.