Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 101293

Dato: 14.12.2020

Høringssvar til forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid-19.

Viser til høringen. Det er altfor kort høringsfrist da det kun er 3 virkedager i et så alvorlig og viktig spørsmål. Det strider mot grunnleggende demokratiske prinsipper å sende lovendringer ut på høring med kun noen få dagers svarfrist. Korte høringsfrister hindret flere instanser i å skrive høringssvar ved endring av genteknologiloven, og 3 dagers høringsfrist vil også denne gang kunne hindre viktige aktører i fagmiljøene å få tilstrekkelig tid til å komme med godt funderte og grundige innspill. Dette truer rettssikkerheten i et så viktig spørsmål som innbefatter hele befolkningen iht bruk av eksperimentelle vaksiner som ikke har gjennomgått normale testrutiner, som potensielt kan skade og drepe flere tusen mennesker. Jeg ber derfor om at høringsfristen forlenges.

Følgende formulering i høringsnotatet er svært problematisk: “ ...innføre en midlertidig plikt for fastlegene til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.“

Jeg mener grunnleggende etiske regler som lege-eden trer i kraft når det er snakk om eksperimentell medisinering. Den sier følgende: « Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade.». Og lege-eden sier også følgende: ”Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller gi råd om noe slikt.”

Med en slik haste vaksine er det ikke tilstrekkelige langtids studier for å vite hvordan den vil påvirke individet over tid. Historien har dessverre vist at slike eksperimentelle vaksiner kan skade mer enn de beskytter og da må hver enkelt ha rett til å takke nei. Fastlegen må ikke pålegges denne oppgaven.

Produsenten av vaksinen må kunne holdes ansvarlig for forbrukere som blir skadet av deres produkt, dette har ikke vært tilfelle siden 1986. Det er heller ikke tilfelle nå med covid 19 vaksinen.

Dødeligheten i Norge i årets influensa sesong er svært lav. Sammenliknet med for eksempel 2017/2018 da det døde 1400 personer. I en «vanlig» influensa sesong dør det ca 900 personer i følge FHI sine nettsider. Pr i dag er det 393 døde, dette er alt for lave dødstall til å påberope seg nødvendighet for vaksinering av hele befolkningen.

Det er viktig å holde fast ved individets råderett over egen kropp. Hver enkelt må ha rett til et opplyst samtykke i evt vaksinasjon og ikke føle seg tvunget. En vaksine regnes som et medisinsk inngrep og kan ikke reverseres, det er derfor ekstra viktig å kunne velge selv for i dette tilfellet en helt ny teknologi som aldri før er brukt på mennesker. Jeg ønsker at vaksinasjon skal være frivillig og informasjon rundt dette skal være taushetsbelagt. Jeg motsetter meg at det skal lages en liste over vaksinerte og ikke vaksinerte.

Det er også viktig å minne om at regjeringen er folkevalgt og derfor skal tjene folkets beste interesser. Jeg er imot lovforslaget fordi det finnes en effektiv medisin som heter Ivermectin til behandling av covid-19. Dette gjør at behovet for eksperimentell vaksine og vaksinering av befolkningen er helt unødvendig. Ivermectin undersøkes for tiden som en behandling for coronavirus SARS-CoV-2, som er viruset som forårsaker covid-19. Forsøkene har så langt vist at Ivermectin reduserer antall celleassosiert viralt DNA med 99,8% på 24 timer.

Tirsdag 8. desember 2020, vitnet Dr. Pierre Kory M.D Associate Professor ved St. Luke’s Aurora Medical og University of Wisconsin School of Medicine i det Amerikanske senatet. Dr. Cory er president i covid-19 Critical Care Alliance og i sitt vitnesbyrd forteller Dr. Kory at han jobber for å redde covid-19 pasienter og har kontinuerlig arbeidet med utvikling av ny behandlingsprotokoll ved bruk av Ivermectin.

Han fremlegger 30 studier med bruk av Ivermectin som har vist seg å være svært effektivt og kan også brukes med stor sukess preventivt. Se hans vitnesbyrd i senatet her:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Tq8SXOBy-4w