Høringssvar fra Lise Askvik, partileder Helsepartiet

Dato: 15.12.2020

Helsepartiets høringssvar til Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19

Formuleringene i høringsbrev og -notat kan danne grunnlag for uklarhet rundt gjennomføring av vaksinasjon.

Helsepartiet ber derfor om at det i både forskrift og retningslinjer presiseres at all vaksinasjon bygger på frivillighet. Forskriftsendringen må ikke på noe måte åpne for at det kan utarbeides retningslinjer som medfører en vaksinasjonsplikt.

Vi ber om at det i aktuelle forskrifter og retningslinjer tas inn en plikt om at den som gir et tilbud om vaksine informerer om kjente bivirkninger og også informerer om at aktuelle vaksine er ny og at det derfor ikke finnes data om evt langtidsvirkninger. Det er viktig at det tas inn i aktuelle forskrift og retningslinjer at vaksinasjon er frivillig, både ved tilbud/innkalling og også ved oppmøte for vaksinasjon.