Høringssvar fra Bente Lien Granerud

Dato: 14.12.2020

Mitt høringssvar vedrørende forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjons-program – plikt for fastleger til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19, er et klart NEI!!

Det strider mot menneskerettighetene og sunn fornuft å skulle tvinge noen til å bli vaksinert mot sin vilje. Og da spesielt med vaksiner (som de mot Covid-19) som er hurtigutviklet, og med ny teknologi, slik at de dermed er eksperimentelle.

Ingen av de nye vaksinene mot covid-19 har store og godt dokumenterte studier på korttidsvirkningene, og selvfølgelig ikke på langtidsvirkningene siden dette er helt nye og hurtigutviklede vaksiner.

Med vaksiner som ikke har blitt testet over lengre tid, er det naturligvis usikkert hvilke bivirkninger de kan ha. Til og med vaksineprodusentene har fraskrevet seg alt ansvar og det er absolutt ikke tillitsvekkende. I tillegg står det bla på Pfizers egne hjemmesider at død er blant bivirkningene til vaksinen.

Forslaget om forskriftsendringen strider også mot en del grunnleggende etiske og moralske prinsipper i lege-pasient relasjonen og den hippokratiske lege-eden, som f.eks sier at en lege etter beste evne skal gjøre det beste for sine pasienter, og ikke skal volde noen skade.

Hvis en lege mener at en pasient ikke bør vaksineres, eller at vaksinen ikke er trygg, og dermed ikke ønsker å utføre noen vaksinering, MÅ legen ha en rett til å reservere seg mot det.

Hvordan kan statlige myndigheter kreve at leger er pliktige til å utføre en injisering av et medikament som er såpass dårlig testet og som potensielt er svært skadelig og i verste fall dødelig?

Setningen: «Fastlegen skal bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19», bør derfor endres til: «Fastlegen kan bidra til at egne listeinnbyggere får tilbud om å bli vaksinert mot covid-19».

Videre i høringsforslaget står det; «Dette skal skje i overensstemmelse med den enkelte kommunes plan, og med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres».

Dette betyr, slik det fremstår, at hva nå enn sentrale- eller kommunale helsemyndigheter uttrykker i sine retningslinjer og planer, har legen PLIKT («til enhver tid») å følge dette og ikke sin akademiske, vitenskapelige og etiske overbevisning.

Det er diktatoriske virkemidler å påtvinge fastlegene plikt til å arbeide etter retningslinjer som strider mot den ed de har avlagt, retningslinjer som ikke er fastsatt på forhånd, og som hele tiden kan forandre seg.

I tillegg strider det mot grunnleggende demokratiske prinsipper å sende lovendringer ut på høring med kun noen få dagers svarfrist, i dette tilfellet i praksis to virkedager, da helgen faller imellom. Korte høringsfrister hindret ved høring av endring av genteknologiloven flere instanser i å skrive høringssvar, bla legeforeningen og menneskerettighetsorganisasjoner.

3 dagers høringsfrist vil også denne gang kunne hindre viktige aktører i fagmiljøene å få tilstrekkelig tid til å komme med godt funderte og grundige innspill.

I en så alvorlig inngripen i legenes praksis og daglige virke, samt et uetisk press på befolkningen om å la seg vaksinere, er det meget betenkelig at Helse- og Omsorgsdepartementet ikke tar seg tid til en forsvarlig demokratisk prosess.

Jeg ber derfor om at høringsfristen utsettes og forlenges med minimum to uker, slik at foreninger og høringsinstanser får mulighet til å høre sine medlemmer og skrive velfunderte høringssvar.

Vennlig hilsen Bente Lien Granerud