Høringssvar fra Pia Welde

Dato: 11.12.2020

Et grunnlovsstridig, frihetsberøvende og totalitært forslag som strider mot grunnleggende menneskerettigheter.

Staten skal ikke representere en trussel mot folk og deres helse, de skal la innbyggerne leve i et fritt demokrati der de får ta egne valg og bestemme over sin egen helse og eget liv.

Jeg aksepterer ikke bruk av tvang fra statens side på lik linje med at vårt statsoverhode fornekter folkets rettmessige rett til å bidra ved folkeavstemninger.
Hvis dette lovforslaget går gjennom anser jeg det som en krigserklæring, og mener at sittende styre gir folket en mistillitserklæring.

I en slik tenkt situasjon vil jeg se meg nødt til å forlate landet for godt, sammen med hele min familie.