Høringssvar fra Tor K. Fosse

Dato: 14.12.2020

Høringssvar - "Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19"

Grunnet den ekstremt raske fremstillingen av DNA- og mRNA-vaksiner, er det betydelig usikkerhet både i befolkningen og det medisinskfaglige miljøet om både sikkerhet og potensielle bivirkninger ved massevaksinering.

Det er heller ikke kjent hvilke vaksiner den enkelte borger vil bli tildelt, og med så mange ulike vaksinetyper og en så stor usikkerhet, er det ikke tilrådelig å gi norske borgere en opplevelse av at de på noen måte er forpliktet til å la seg vaksinere.

Vaksiner må gjerne tilbys, men det må fullt og helt være basert på et individuelt ønske fra den enkelte om å la seg vaksinere. Dessuten må det fra helsemyndighetenes hold fremlegges offentlig bred, åpen, detaljert og adekvat informasjon rundt alle positive og potensielt negative sider ved vaksinen(e) som tilbys. Denne informasjonen må på et tidligst mulig tidspunkt være lett tilgjengelig for den enkelte borger.

Den som ønsker å bli vaksinert må i i god tid i forkant av vaksineringen bli godt informert om hvilken vaksine som vedkommende vil få anledning til å la seg vaksinere med.

Forskriftsteksten "som gir fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19 – i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres.", er i så måte ikke egnet, da den gir et klart inntrykk av at det er vaksineplikt for befolkningen. Denne teksten må omarbeides for å tydeliggjøre overfor både fastleger og borgere hva som er korrekt intensjon. Det er ikke akseptabelt at fastleger legger noen form for utilbørlig press på sine tildelte "listeinnbyggere".

Mvh

Tor K. Fosse