Høringssvar fra Kommuneoverlege

Dato: 14.12.2020

Høringssvar fra kommuneoverlege Per Kjetil Dalane, Vennesla kommune

I Vennesla kommune har vi sammen med vårt ene store fastlegesenter (alle 15 hjemler i kommunen samlet på ett sted gjør det selvsagt lettere) allerede laget en planskisse for vaksinering mot covid-19 der fastlegene skal bidra i meget stort omfang. Vi har tatt det for gitt at det vil komme en takst tilsvarende takst ved årets sesonginfluensavaksinering.

Fastlegene har journalsystem (Infodoc) som kan hente ut risikogrupper basert på sesonginfluensakriteriene. Dessuten kan de med hjelp av Medrave hente ut andre spesifikke grupper, men det er noe mer krevende. Det er selvsagt også avhengig av at det man leter etter faktisk er journalført.

Vi er helt enige med Frogner/Guro Hattestad m.fl. i at fastlegekontorene ikke er egnet til massevaksinering på grunn av flaskehalser når det skal vaksineres mange i tillegg til ordinær drift.

Vi planlegger å vaksinere i tidsrommet kl. 16-21 og bruke idrettshall/gymsal el.l. som lokale, og ha legesenterets journalsystem i hjemmekontorløsning for registrering i journal og samtidig melde til SYSVAK. Fastlege vil være tilgjengelig.

Personalet som brukes vil være legekontorets medhjelpere som har sagt seg villige til å bidra med en ekstra innsats. Vi vil bruke annet personell, bl.a. helsesykepeiere, i reserve. Det er også et vektig argument at fastlegenes ordinære arbeid ikke skal vike for vaksineringen. På lik linje med at helsesykepleiernes oppgaver skal gå som vanlig, trenger også fastlegenes pasienter ordinær tilgang til dem. Derfor blir dette en ekstraoppgave for fastlegene og deres medhjelpere som ikke skal gå på bekostning av det ordinære arbeidet.

Flott og viktig at ordinært takstsystem benyttes fra legene opp mot Helfo. Det virker imidlertid unødig byråkratisk at

1. Staten først utbetaler via Helfo, og så

2. belaster kommunen for dette og så

3. betaler kommunen for dette.

Punkt 2 og 3 går vel opp i opp og kan dermed sløyfes.