Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 130254

Dato: 12.12.2020

Dette forslaget fra regjeringen er i strid med retten til å bestemme over egen helse og kropp. Det blir dermed også brudd på FNs menneskerettigheter om jeg gir samtykke ti l dette forslaget. Det kan jeg ikke delta i.

Helse- og omsorgstjenester må som klar hovedregel baseres på samtykke fra pasienten eller brukeren.

Bruk av tvang er et alvorlig inngrep i den enkeltes personlige integritet. Menneskerettighetene stiller svært strenge krav til når og hvordan tvang kan brukes i helse- og omsorgssektoren.

Ny teknologi innenfor for vaksinering trenger tid til å oppklare eventuelle bivirkninger. Å bruke en vaksine som ikke er ferdig testet og har beviselig for kort testperiode kan være direkte farlig og kan ikke under noen omstendigheter bli brukt som en del av et nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Gitt at vaksinene som foreslås kommer direkte fra firmaer som er beskyttet ovenfor eventuelle bivirkninger og komplikasjoner som måtte oppstå er det ikke i min beste interese å ta del i dette folke eksperimentet på nåværende tidspunkt.

Jeg stiller meg meget kritisk til å innføre denne type vaksinering som ledd i et nasjonalt vaksinasjonsprogram .

Håper regjeringen og Stortinget kan møte den enkeltes rett til å bestemme over egen helse. At de velger en annen vei denne gangen enn å ofre allmennbefolkningen til fordel for økonomisk gevinst for noen enkeltindivider.

Mvh P