Høringssvar fra Are Hegrand

Dato: 14.12.2020

Jeg ser med gru på hvordan en hasardiøs vaksine, uten adekvat uttesting (bl.a. INGEN langtidsuttesting), nå skal slipes på hele befolkningen. Nå skal altså fastleger til pers, ved at de nå blir satt til å lage lister over alle fastpasienter som skal vaksineres. Samtidig skal disse legene føre fullstendig register over de vaksinerte og alle bivirkninger. Frem til nå har ikke fastleger hatt noen plikt til å delta i massevaksinasjon, og tidligere ville alle som ønsket å vaksinere seg møte opp jfr. annonsering fra kommunen. Nå skjerpes reglene hinsides all fornuft, og dette ovenfor et virus med høyst beskjeden alvorlighetsgrad. Hvorfor?

De fleste pasienter velger sin fastlege utfra et tillits-perspektiv. Når disse fastlegene nå tvinges til å selektere fastpasienter for vaksinering, kan det bli en stor belastning for de legene som er inneforstått med den eksperimentelle naturen til denne vaksinen. Vi snakker her om en type vaksine som aldri tidligere har blitt frigitt for bruk på mennesker. På denne måten vil fastlegene, etter å ha foreslått bestemte pasienter til vaksinering, bli gjort medskyldige i og måtte stå til ansvar for mulige alvorlige, ja endogtil livsødelggende, bivirkninger. Dette er bivirkninger som vi erfaringsmessig vet at kan bli konsekvensen.

Kommunene skal nå belastes for utgifter som legene vil få med denne jobben, og mange kommuner og deres innbyggere har allerede en hardt prøvet økonomi som følge av de meningsløse smitteverntiltakene under koronakrisen.

Paragrafendringen her er uhørt i seg selv, og svarfristen er absurd kort. Det er jo så man blir sittende og mistenke taskenspill - spesielt tatt i betraktning alle andre ikke-demokratiske aburditeter som har funnet sted under disse 9 månedene. Utvid i det minste høringsfristen med to uker!!!!

Are Hegrand.