Høringssvar fra Fagforbundet

Dato: 15.12.2020

Fagforbundet ønsker først å fremst å påpeke at det er uforholdsmessig kort frist på å sende innspill på «høring om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19». Fagforbundet har forståelse for at korte frister på å sende inn innspill på høringer var nødvendig i pandemiens første fase, men mener at dagens situasjon tillater mer normale høringsfrister for å sikre grundige vurderinger av høringer.

Fagforbundet støtter innholdet i høringsnotatet om fastlegers midlertidige plikt til å bidra til vaksinasjon mot covid-19. Vi mener det er viktig med god samhandling mellom kommunens ulike tjenesteområder, og at fastleger har en viktig yrkesfaglig kompetanse på medisinske forhold som gjelder kommunens innbyggere som bør benyttes i planlegging av vaksinasjon. Fagforbundet ønsker å understreke viktigheten av gode veiledere for alle helsefaglige yrkesgrupper som påvirkes i forbindelse med vaksinasjon, samt viktigheten av god informasjon og kommunikasjon til innbyggerne.