Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 286401

Dato: 13.12.2020

Høringssvar som gjelder forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19

Forslaget som stilles må forkastes slik det fremstår i dag, eller skrives kraftig om. Det er flere grunner til dette, men det viktigste prinsippet blir uthulet med denne forskriften, og det er at tillitsforholdet mellom lege og pasient undergraves. En lege skal først og fremst ta hensyn til sin pasient, og gjøre sitt ytterste for at pasienten ikke blir skadet og bistå etter beste evne til å helbrede sykdom. Legen har dessuten taushetsplikt, og skal ikke dele pasientjournaler med andre som kanskje har en svakere taushetsplikt. Dette er viktige prinsipper som alle leger skal følge, og som pasienter vet om når de går til legen. Hvis pasientene opplever at legene ikke er til å stole på 100% vil behandling av sykdommer bli mer komplekse og utfordrerne, og kanskje negativt påvirke helsebudsjettene til stat og kommune.

Når staten går inn for å pålegge legene plikt til å vaksinere og stille lister til rådighet for kommunene, beveger man seg ut på tynn is som på lang sikt kan være svært farlig for demokratiet. Det er svært viktig for ALLE borgere å kunne si nei til en behandling som mulig kan forårsake stor skade eller død. Selv om farmasøytisk industri opplyser at det kun er en brøkdels sjanse for skade, så må det være opp til enhver å vurdere risikoen for seg selv og barna sine om det er verdt risikoen. Alle kjenner seg selv best, vi er faktisk ikke statistikk, vi er levende individer som må bære konsekvensene for våre valg hver dag. Plikten som man nå ønsker å pålegge legene kan fort brukes i andre sammenhenger, og forandres til plikt til å vaksinere alle uten unntak. Dette ser vi nå eksempler på i land som tilsynelatende er demokratiske: plikt til å vaksinere seg og barna, og motarbeidelse fra staten om du nekter. Australia har innført «No jab no pay», det vil si at man ikke får barnetrygd dersom barna ikke følger barnevaksine programmet. California nekter uvaksinerte å gå på skolen, et direkte brudd på menneskerettighetene. Medisinsk unntak for vaksinering gjelder kun ved anafylaktisk sjokk, og tar ikke hensyn til eventuelle akkumulative skader man har opplevd tidligere, slik stadig flere pasienter melder om.

Språket som brukes i høringsnotatet virker som en forløper til et strengere regime hvor fastlegen kan bli pålagt å vaksinere alle pasientene på sin liste, og så rapportere til myndighetene om de som nekter. Dette er en farlig vei å gå, da vi mister retten til å bestemme over eget liv. Staten eller kommunen kan da bestemme over deg, og du må bære plagene resten av livet hvis det går galt. Å saksøke staten for vaksineskader er en ekstrem tung vei å gå som mange ikke klarer, rett og slett fordi helsa og økonomien er ødelagt. Staten har som kjent overtatt ansvaret for erstatninger fra farmasøytisk industri, i tillegg til å frikjenne dem for ethvert ansvar.

Høringsnotatet gir som forslag at kommunene skal få makt til å vaksinere befolkningen og fastlegene skal ha plikt til å bidra med sine pasientlister. Hele høringsnotatet peker på at covid-19 er et midlertidig notat, men dette fremstår ikke særlig troverdig når man ser formuleringene som blir brukt. Norge har frivillig vaksinering, men forslaget til den nye forskriften bruker harde uttrykk og vendinger, som peker i retning av tvangsvaksinering på et senere tidspunkt. Her vil kommunene kunne sette seg over statlige retningslinjer ved å peke på smittevernloven, og fastlegene kan ikke motsette seg vaksinering for sine svake pasienter fordi legene nå har plikt til å vaksinere. Dette er svært farlig, fordi legene ikke lengre kan peke på pasientenes ve og vel, men er pålagt å følge en prosedyre. Dette ser vi eksempler på i California, hvor legene blir truet med å miste jobben og/eller lisensen hvis de ikke vaksinerer. Det er vanskelig å se på dette som noe annet en totalitært.

Høringsnotatet påpeker at det er helt nødvendig med å lykkes med vaksinering av befolkningen, men er det egentlig det når 99,97% av de som får covid-19 overlever. Holder det ikke med å vaksinere de som er over 70 år og de som har dårlig helse? Friske mennesker merker ikke noe særlig til denne såkalt «farlige» sykdommen. Da fremstår ikke denne «pandemien» som noe annet enn et kynisk forsøk fra farmasøytisk industri på å manipulere oss in i frykt for å tjene penger på vår redsel.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at farmasøytisk industri ikke er til å stole på. De er ifølge Federal Contractor Misconduct Database dømt for svindel og kriminell virksomhet flere ganger, og er dømt til å betale mange milliarder dollar i bot. Eksempler: Pfizer over 6 milliarder, Glaxo Smidt Klein over 10 milliarder, Merck over 8 milliarder, Novartis over 2 milliarder dollar. Hvis disse selskapene stadig bryter loven, hvorfor skal vi tro på dem og kjøpe produktene deres?

Skal vi virkelig kjøpe vaksiner av Al Capone?

Gjør en bedre jobb med dette høringsnotatet, og sett menneskerettighetene først, og Nürenberg koden som nummer to og tenk på at formuleringene skal være til det beste for enkeltmenneskene, for det er menneskene som lider av feil, ikke grupperinger.

Med vennlig hilsen

Ola Nordmann