Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 105790

Dato: 14.12.2020

Professor i immunologi og toksikologi Stephan Hockertz forklarer i et intervju med Radio München ifra den 17 juli 2020 at prosessen med å utvikle en vaksine og å teste den ut og se om den forårsaker langtidsskader, under normale omstendigheter tar minst 5 år. Hvis man følger en ny vaksinasjonsstrategi, som er tilfellet for mRNA-vaksinen, er 8 år et absolutt minimum:

«Vi vet at vi må gå svært omhyggelig til verks da vi belaster menneskets immunsystem i betydelig grad gjennom vaksinasjonen og derfor må være meget samvittighetsfulle når vi utvikler vaksinen. Og det er en grundighet som jeg vil kreve, men dette er noe som åpenbart ikke etterleves for øyeblikket.»

Det som nå har skjedd, er at man har utført flere trinn i prosessen med å utvikle de såkalte vaksinene parallelt, og det er da ikke mulig å få en oversikt over mulige langtidsskader.

Å kalle dette for vaksiner er en tendensiøs og manipulerende begrepsbruk. En vaksine er noe som representerer en minimal risiko sammenlignet med den sykdommen som den er ment å gi en beskyttelse mot. Når risikoen for å dø av COVID-19 nå er tilnærmet lik null for personer under 70 år, er det ikke behov for noen vaksine. Risikoen for en vaksineskade er her derimot betydelig. Det kan ikke utelukkes at den er såpass høy som 5%. Men nettopp derfor er det ikke riktig å bruke begrepet vaksine. Det er her tale om helt uakseptable og uetiske forsøk som man har til hensikt å utføre på mennesker.

Kravene til disse "vaksinene" er dessuten satt så lavt at de ikke engang trenger å forhindre smitte. En "vaksinasjon" tjener dermed bare som påskudd for en verdioverføring fra dem som blir utsatt for disse uforsvarlige eksperimentene til den farmasøytiske industrien og noen av de rikeste investorene i verden

Det er også svært lite betryggende at det rapporteres veldig selektivt fra prosessen med å utvikle disse «vaksinene».

I det 30. møtet i en tyske koronakomitéen kunne Stephan Hockertz fortelle at han gjennom en varsler har fått informasjon om en studie som i mai 2020 ble gjennomført ved Friedrich Löffler-instituttet i Riems. Der ble 40 ildere delt inn i to grupper.20 ildere fikk en vaksine (som han mener var fra AstraZeneca), og 20 ble ikke vaksinert. Deretter ble alle ilderne infisert med COVID-19.De 20 ilderne som ikke fikk vaksine, fikk feber og andre liknende symptomer som er vanlige hos mennesker og var friske igjen etter to uker. Men de 20 ilderne som fikk vaksinen, var alle døde etter to dager. Hockertz finner det foruroligende at det ikke er utarbeidet noen rapport om dette forsøket. Dr. Wolfgang Wodarg reagerer skarpt på dette og mener at den tyske regjeringen må kreve at disse dataene blir frigitt.

Advokat Reiner Fuellmich nevnte i den forbindelse at han har mottatt informasjon fra en respektert fransk kollega om at en 70 år gammel prest falt død om etter å blitt vaksinert med AstraZenecas vaksine, men han understreket at han ikke har fått denne informasjonen verifisert av andre kilder.

Stephan Hockertz sier i det nevnte intervjuet med Radio München fra den 17. juli 2020 også dette om vaksinasjon generelt: «Når vi har å gjøre med friske mennesker, som vi tilfører noe for at de ikke skal kunne bli syke i framtiden – det er jo hensikten med en vaksinasjon, betyr det at kravene vi må stille til denne vaksinen må være mye høyere enn de kravene vi stiller til en terapeutisk behandling.Ved en terapeutisk behandling er mennesket allerede sykt og kan i noen tilfeller dø uten behandling. Dermed kan vi ta større bivirkninger eller problemer med på kjøpet i en risikovurdering.

Når jeg foretar en risikovurdering av en vaksine, må denne vaksinen så å si ikke kunne forårsake skade da jeg gir den til en frisk person som bare kanskje vil bli syk. Altså må vi stille mye høyere krav til en vaksine enn til en terapeutisk behandling.»

Han kjenner mange som jobber ved Paul Ehrlich instituttet som har ansvaret for godkjenning av medisiner for bruk i Tyskland. Hva sier så de til han? :
"Det er en katastrofe det som nå skjer, sier de til meg. Det er en katastrofe hvordan vi blir satt under press. Det er en katastrofe at denne vaksinen nå skal godkjennes. Vi kan ikke stå inne for dette.
Da sier jeg : 'Gjør denne informasjonen kjent. Si ifra om hva som skjer.'
Men det er det ingen som tør.
-Det kan jeg ikke gjøre, for da mister jeg jobben."

Politisk og/eller økonomisk press har altså ført til at gjeldende retningslinjer for vaksineutvikling ikke er blitt fulgt. Når da massevaksinasjoner blir planlagt utført i mange land uten at befolkningen har blitt spurt om dette, er dette et resultat av at det er betydelige økonomiske interesser involvert. Dessverre synes også norske myndigheter i større grad å være styrt av disse interessene enn av hensynet til befolkningens helsesikkerhet.

Hvordan skape et inntrykk av at et ikke-eksisterende problem utgjør en trussel?

Opprinnelig måtte tre forskjellige gener påvises for at en skulle teste positivt for SARS-CoV-2 viruset. Men fra april av ser dette ut til å ha blitt endret i Italia etter en anbefaling av WHO. Siden den tid har det vært tilstrekkelig at ett bestemt gen blir identifisert, og dette gjør at testen også slår ut positivt for mange andre virus. Da den italienske professoren Stefano Scoglio nylig oppdaget dette, kalte han det for en ren svindel (i en Twittermelding fra den 25.november).Det er grunn til å tro at testene gjennomføres på samme måte i Norge. For på Folkehelseinstituttets nettside står det:"Følgende er av Helse- og omsorgsdepartementet angitt som COVID-19 relaterte prøvesvar:

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2-antistoffer

Influensa A/Influensa B

Parainfluensavirus

RS-virus

Humant metapneumovirus

Adenovirus

Rhinovirus

Mycoplasma pneunomie

Chlamydia pneunomie

Boredetella pertussis (kikhoste)"

Når avisene daglig rapporterer om 400 -500 nye tilfeller av coronasmitte, vil dette normalt oppfattes som at det er SARS-CoV-2 viruset som har blitt påvist. Men når man ikke tester spesifikt for dette viruset, er det jo både uredelig og misvisende å presentere ferske statistikker over testresultater på avisenes forsider.

Statistikkene over antall smittede manipuleres også ved å bruke 40 sykluser når man anvender den såkalte PCR-testen. Vitenskapelige undersøkelser tyder på at mer enn 95% av positive testresultater er falske allerede ved 35 sykluser. Ved 40 sykluser, som det er vanlig å bruke i Norge, vil andelen falsk positive testresultater være enda høyere enn dette.

Denne praksisen fører naturlig nok til at statistikkene over antallet COVID-19 døde også er misvisende. Mange har nok dødd av andre årsaker, men blitt tellet med i statistikkene over COVID-19 dødsfall etter at det f.eks. har blitt funnet virusrester etter en gammel forkjølelse.

Et annet eksempel er dette (fra det 30. møtet i Den tyske koronakomitéen):

Dr. Wolfgang Wodarg, som er lege og tidligere medlem av den tyske Forbundsdagen, kunne der opplyse om at innlagte pasienter med diagnosen COVID-19 på intensivavdelingene i Tyskland ble trettendoblet fra slutten av september til november. Hva var så årsaken til dette? Den brå økningen i COVID-19 diagnoser startet den 1.oktober da det ble innført en ordning der sykehusene fikk utbetalt 100 Euro per dag per innlagte COVID-19 pasient.Da det totale antallet innlagte pasienter på disse avdelingene ikke økte i det aktuelle tidsrommet,er økningen i den statistiske forekomsten av COVID-19 mest sannsynlig en konsekvens av at myndighetene her har gitt sykehusene et incentiv til å registrere flere COVID-tilfeller.

Hva skjer så om man på ærlig og redelig vis tester for alle tre gensekvensene?

Advokat Dr.Reiner Fuellmich, som tidligere har ført saker med suksess både mot Volkswagen og Deutsche Bank, nevnte i det 30.møtet i Den tyske koronakomitéen at forekomsten av SARS-CoV-2 viruset er veldig lav i Thailand. Dette fant han overraskende da virus jo ikke har for vane å stoppe ved en landegrense.Men han kjenner en lege i Thailand som kan opplyse om at de der ikke bare tester for én gensekvens som er felles for mange forskjellige virus.De tester for tre gensekvenser, og de unngår da at tilstander som er forårsaket av andre virus, blir feildiagnostiset som COVID-19. Thailand har 69 millioner innbyggere og bare 60 COVID-19 dødsfall.Da kan man jo lett få en mistanke om at hvis en mer presis diagnostisering også hadde blitt gjennomført i andre land, ville vi ha sett en langt lavere forekomst av COVID-19 også i disse landene.

«Pandemien» var nok over i mai/juni, men den holdes kunstig i live i vår bevissthet av en korrupt presse og upålitelige PCR-tester.

Man følger altså her en bevisst strategi for å skape et inntrykk av at det finnes et behov for et produkt som ingen trenger. «Pandemien» brukes instrumentelt,og lockdown og innskrenkning av den enkeltes frihet, benyttes i sammenheng med markedsføring av vaksiner reelt sett som utpresningsmiddel.

Jeg finner også grunn til å minne om at det for noen måneder siden ble offentliggjort en metastudie både i The Lancet og The New England Medical Journal, som senere måtte trekkes tilbake da den var basert på fabrikkerte data. Formålet med «metastudien» var å diskreditere medisinen hydroksyklorokin som virker best tidlig i sykdomsforløpet og som dermed kunne representere en trussel for planene om å få en godkjenning for en hasteutvikling av en vaksine. Det er åpenbart at det her må stå svært sterke krefter bak denne svindelen da to av de frem til da mest respekterte medisinske tidsskriftene i verden her skadet sitt eget omdømme alvorlig ved å offentliggjøre disse artiklene.

Vi bør prøve å bekjempe organisert økonomisk kriminalitet. Det er ingen grunn til å la internasjonal mafia eller mafialiknende konsernstrukturer styre norsk helsepolitikk.

Vi blir hver dag utsatt for villedende informasjon der begrepet vaksine blir misbrukt, og hasteutviklede produkter som er blitt utviklet uten at gjeldende retningslinjer har blitt fulgt, blir omtalt som noe dyrebart og ettertraktet.

Det er en tjenesteforsømmelse av våre helsemyndigheter å ikke gjøre noe for å korrigere dette inntrykket.

Men da det finnes medisiner som virker mot COVID-19 , er det ingen som trenger en vaksine.

Ivermectin viste seg i en nylig gjennomført vitenskapelig studie å gi alle de 788 forsøkspersonene beskyttelse mot SARS-CoV-2 viruset - ikke én eneste en av dem ble smittet, mens 58 % ble smittet i kontrollgruppen. Det finnes flere andre studier som bekrefter dette inntrykket.Engelske myndigheter har signalisert at de forventer et høyt volum av bivirkninger av vaksinen. Når man på forhånd forventer at vaksinen vil påføre mennesker skader og det finnes et sikkert alternativ som gir full beskyttelse, må enhver såkalt vaksinasjon mot SARS-CoV-2 viruset anses som en forsettlig legemsbeskadigelse.

Da vi ikke må kaste god helse etter dårlige penger, må alle såkalte vaksiner mot COVID-19 destrueres.

Å utføre en «vaksinasjon» mot COVID-19 mot bedre vitende eller å bidra til at det skjer, må dermed betraktes som en straffbar handling.

Det som her planlegges, er alvorlige overgrep mot enkeltindivider, som juridisk sett er å betrakte som forsettlige legemsbeskadigelser Da disse overgrepene i sum utgjør en forbrytelse mot menneskeheten, må både de som organiserer disse overgrepene ,de som utfører dem og de som medvirker til at de kan skje, være seg bevisst sitt juridiske straffeansvar og at de vil kunne måtte stå til rette for sine handlinger.

.