Høringssvar fra Hanne Iren Dahlen

Dato: 13.12.2020

Høringssvar forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19

Det er meningen at vårt helsesystem skal være bygd opp rundt to hovedpilarer: frivillighet og ansvar for egen helse. Når forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram nå ønskes endret, tar myndighetene steg mot å trå over rettigheter for frivillighet. Det burde være tilstrekkelig at fastlegen har plikt til å opplyse sine pasienter med en generell melding om at vaksinen er tilgjengelig. Dette vil gjøre at pasientens frie valg til å gjennomgå vaksinering respekteres ved å unngå særskilt press på ham/henne.

Vaksinen er hasteprodusert, lite testet og man vet ikke konsekvensene ved utbredt vaksinering av befolkningen, her bør føre- var prinsippet inn. Vaksineprodusentene fritas for ansvar, dette krever at myndighetene må tenke på befolkningen og være føre-var.

Det virker også som om taushetsplikten skal utfordres, dette bør befolkingen gjøres klar over og fastlegene få tid til å respondere på: "Departementet er av den oppfatning at overføring av taushetsbelagt informasjon fra fastleger mv. som er nødvendig for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet også er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Taushetsplikt er således ikke til hinder for at relevant informasjon kan deles med kommunene for gjennomføring av vaksinasjon."

Det er også en altfor kort høringsfrist med for liten mulighet til å nå ut til fastleger og befolkningen som faktisk blir berørt av denne forskriftsendringen.

Hanne Iren Dahlen