Høringssvar fra Jøran Kristoffer Solberg

Dato: 15.12.2020

Jeg synes ikke det er noen grunn til å legge sterkere føringer på fastlegenes utføring av sitt arbeid. De nye vaksinene er hasteutviklet og det er rimelig å anta at det er stor usikkerhet rundt bivirkninger, spesielt på lang sikt. Mange mennesker som er interessert i helse og vitenskap ser at det er større usikkerhet rundt nytten og de potensielle skadevirkningene til vaksiner enn man kan få inntrykk av fra myndighetene og gjennom media. Om man ønsker at befolkningen skal ha tillit til at fastlegene utfører sitt arbeid på en måte som ivaretar pasientenes interesser, og ikke bare er et ledd som iverksetter en fastlagt politikk, bør man bevare et tydelig fokus på valgfrihet og åpenhet for at mennesker kan fatte beslutninger rundt egen helse på eget grunnlag.