Høringssvar fra Helsedirektoratet

Dato: 15.12.2020

Helsedirektoratet vil bemerke at det er viktig å beskrive takstene så utfyllende som mulig. Dette for å tydeliggjøre takstene, og for å i størst mulig grad forhindre alt for mange henvendelser. Det bør for eksempel beskrives om honorar for ordinering skal brukes per pasient som ordineres eller per ordinering som kan omfatte flere pasienter.

I høringsutkastet er de nye bestemmelsene hjemlet i § 6a, b og c. § 6b hjemler de tre nye situasjonene der fastlegene skal honoreres. For å sikre riktig utbetaling i KUHR er det viktig at honorering etter forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram skilles fra stønadsforskriftens kartleggingstakster 6a (systematisk risikokartlegging av fastlegens listeinnbyggere) og 6b (tidsbruk). Helsedirektoratet foreslår derfor at de nye situasjonene får kodene 61, 62 og 63. Det bør vurderes om disse kodene skal beskrives i tekstene til bestemmelsene. Alternativt kan Helsedirektoratet lage passende takstkoder i KUHR for de ulike arbeidsoppgavene og informere om dette til EPJ. Dette for å hindre at systemet ender opp med koder som allerede er i bruk.

Vedlagt følger også høringsuttalelse fra Helfo.

Helsedirekotratet har følgende kommentarer til denne:

Når det gjelder kontroll, har Helsedirektoratet oppfattet at Helfo skal foreta et mellomoppgjør, og at kontroll ikke er ment å være Helfo sitt ansvarsområde da disse tjenestene ikke skal finansieres over folketrygden.

Når det gjelder oppgjør via direkte oppgjørsordning legger Avdeling helserefusjoner til grunn at hjemmel for dette allerede er vurdert av HOD.

Vedlegg