Høringssvar fra Regnskap Norge

Dato: 15.03.2022

Vi viser til høringsbrev av 22. februar 2022, med referanse 21/6536.

Finansdepartementet foreslår i høringsnotatet at fristen for å søke lønnsstøtte for desember 2021 og for januar og februar 2022 strammes inn med 15 dager, fra 10. mai til 25. april 2022. Etter hva vi forstår begrunnes innstrammingen med at forvaltningen må saksbehandle søknadene innen 30. juni 2022.

Vi mener innstrammingen i frist ikke kan forsvares. Vi må forvente at arbeidsgivere som skal søke lønnsstøtte har merket seg gjeldende frist 10. mai og har planlagt søknadsløpet deretter. Det vil nødvendigvis være betydelig fare for at flere ikke fanger opp innskjerpet frist, og som gjennom en slik endring mister muligheten til å få lønnsstøtte. Dette er det viktigste argumentet imot.

I tillegg hører det med at regnskapsførere og revisorer som skal bekrefte søknader, er inne i en svært arbeidsintensiv periode. Det er behov for å holde på de planene som allerede er lagt.

Fra 10. mai til 30. juni er det syv uker og 2 dager. Det er dessuten nær to måneder frem i tid til fristen 10. mai forfaller. Med de ressurser Skatteetaten innehar til både planlegging og saksbehandling, må det være tilstrekkelig med tid med gjeldende frister til å sørge for forsvarlig saksbehandling.

Vi er betenkt over innstramming av klagefrist til tre uker. Vi vil i stedet foreslå at fristen opprettholdes med seks uker, men at siste frist til å klage er tre uker før saksbehandlingsfristen 30. juni. Dette innebærer i så fall at siste frist for å klage settes til 9. juni. Et slikt grep kan være et insentiv til å sende søknad så tidlig som mulig før søknadsfristen 10. mai.