Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 15.03.2022

Høring – endringer i søknadsperiode og klagefrist i lønnsstøtteordningen

Vi viser til høringsbrev av 22. februar 2022 med forslag til endringer i forskrift til lønnsstøtteloven.

Finansdepartementet foreslår endringer i søknadsperiode og klagefrist, og begrunner dette med at det i henhold til grunnlaget for ESA-godkjenningen ikke kan gjøres individuelle tildelinger av støtte senere enn 30. juni 2022.

Vi mener det er viktig at søknadsfristen kuttes så lite som mulig. Både for de som skal forberede søknadene og de som skal bekrefte dem, kommer denne oppgaven i tillegg til alt annet i en hektisk periode i årsoppgjøret. Vi har forståelse for at det er nødvendig å overholde fristen 30. juni i grunnlaget for ESA-godkjenningen, men mener at dette må være mulig selv om søknadsfristen 10. mai blir beholdt. Søknadene behandles i stor grad ved automatisert saksbehandling. Tidligere åpning av søknadsportalen begrenser ikke ulempene med en kortere søknadsfrist. Forkortelse av klagefristen fra seks til tre uker, vil også bidra til at det blir enklere å overholde ESA-fristen 30. juni.

Revisorforeningen mener at opprinnelig søknadsfrist 10. mai 2022, bør beholdes.