Høringssvar fra NHO Reiseliv

Dato: 15.03.2022

NHO Reiseliv viser til høringsnotat fra Finansdepartementet med forslag til endringer i reglene om søknadsfrist og klagefrist i forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte, med høringsfrist 15.3.2022.

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge med ca. 3 500 medlemsbedrifter. Blant disse finner vi også de største sysselsetterne innen reiseliv, de store hotellkjedene, med flere tusen ansatte hver.

Disse er nå bekymret for denne endringen som foreslås. De har lenge planlagt for de frister som er. Dette gjelder altså søknader som omfatter flere tusen ansatte og som dermed er omfattende og tidkrevende arbeid. Slike store konsern må ha alt til gjennomsyn og godkjenning hos revisor før de søker. De trenger derfor dagene de opprinnelige hadde på dette og de har også lagt en plan med sin revisor basert på opprinnelige frister.

NHO Reiseliv har forståelse for at man ønsker å komme inn under det eksisterende regelverket som er. Samtidig ønsker vi at departementet undersøker muligheten hos ESA for en kort forlengelse av Temporary Framework punkt 3.10. som sier at individuelle tildelinger av støtte ikke skje senere enn 30. juni 2022. NHO Reiseliv har gjennom hele pandemien fått politiske signaler fra Finansdepartementet om at ESA er fleksible knyttet til disse reglene. Vi viser også til utfordringene rundt utformingen av ordningen og diskusjonen med ESA i desember 2021. Det bør være mulig å få forståelse for dette hos ESA. Det vil i dette tilfelle ikke være snakk om en spesielt lang overskridelse av datoen.

Vi minner også om at Norge i desember og januar 2021 hadde svært strenge nedstengningstiltak, ingen andre land hadde for eksempel nasjonal skjenkestopp. Dette hadde svært dramatiske konsekvenser for reiselivsbransjen og ga store tap. Dette bør også telle med i vurderingen og det bør etterstrebes å gi fleksible rammer for de støttetiltak som ble etablert som hjelp i denne perioden, noe lønnsstøtteordningen ble.

Vi ber derfor om at departementet gjør et forsøk på å få beholde de eksisterende frister som er slik at bedriftene kan følge de løp som de har lagt for gjennomføringen av søknadene. Dette vil være til stor hjelp og bidra til å bedre forutsigbarheten for norsk reiseliv mot slutten av en pandemiperiode som har vært alt annet enn stabil og forutsigbar.