Forsiden

Høringssvar fra Friluftsrådenes Landsforbund

Dato: 18.11.2022

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) vil understreke spillemidlenes betydning for å fremme friluftsliv.

Vi konstarer at de foreslåtte endringene ikke medfører endring av formål eller prinsipper, og har ikke kommentarer eller merknader til disse.

Vi vil imidlertid nytte anledningen til å påpeke at den pågående prosessen med en helhetlig gjennomgang av spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet, kan føre til at det bør gjøres endringer i formål og enkeltbestemmelser i denne.

FL viser til at det interkommunale samarbeidet gjennom friluftsråd har en særlig posisjon i friluftslivsarbeidet - til forskjell fra idrettsfeltet. Det har bl.a. ført til at FL mottar en andel av spillemidler til "friluftslivsaktivitet for barn og ungdom" til fordeling til friluftsrådene. Vi konstaterer at "Forskrift om tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser" fordrer at en registrert i Frivillighetsregisteret for å omfattes av forskriften. Det medfører at friluftsrådene faller utenom. Vi ber om at en vurderer om friluftrådene også bør omfattes av denne ordningen.