Forsiden

Høringssvar fra Norges Røde Kors

Dato: 18.11.2022

Til

Kultur- og likestillingsdepartementet

Oslo, 18. november 2022

Høringssvar fra Norges Røde Kors:

Forslag til ny forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilloverskuddet til Norsk Tipping

Som overskuddsmottaker er det avgjørende for Røde Kors at finansieringen av den frivillige beredskapen skjer i så ansvarlige rammer som mulig, og hvor hensynet til risikospillerne og deres familier ivaretas og vektlegges. Vi takker for muligheten til å komme med innspill, og sender med dette over vårt høringssvar.

Viktig videreføring for beredskapsorganisasjonene

Røde Kors er glad for at regjeringen viderefører tippenøkkelen i ny forskrift. Vi har forståelse for at det kreves ytterligere presisering av virkeområdet, og hvilke organisasjoner som omfattes av tilskuddsordningen.

Regjeringen forslår å videreføre unntaksbestemmelsen for beredskapsorganisasjonene Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp i forskriftens § 3. Dette er Røde Kors svært glad for. De frie, og ikke-søknadsbaserte midlene, til den lokale frivillige beredskapen er helt avgjørende for at organisasjonene kan stille opp i forbindelse med kriser og redningsoperasjoner i hele landet, hele året. Regjeringens forslåtte begrensning på at mer enn 50 % av samlede regnskapsførte driftskostnader må gå til nasjonal aktivitet, understreker betydningen av denne unntaksparagrafen. Norges Røde Kors er i tillegg til å være Norges største frivillige beredskapsorganisasjon, en sentral humanitær aktør nasjonalt og internasjonalt.

Forutsigbare og stabile rammevilkår er avgjørende for at våre 42.000 frivillige skal kunne være i aktivitet og beredskap. Røde Kors setter derfor svært pris på den gode dialogen vi har med departementet om hvordan vi best kan finansiere den frivillige beredskapen innenfor ansvarlige rammer.

For spørsmål eller oppfølging, ta kontakt med politisk seniorrådgiver Synne Lerhol (synne.lerhol@redcross.no / 480 93 590).

Med vennlig hilsen,

Øistein Mjærum (sign.)

Direktør, Kommunikasjon og samfunn

Røde Kors i Norge