Forsiden

Høringssvar fra Norsk Folkehjelp

Dato: 17.11.2022

Norsk Folkehjelp takker for muligheten til å komme med innspill.

Norsk Folkehjelp ønsker med dette å presisere viktigheten av 10.3 Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilloverskuddet til Norsk Tipping og at §3 videreføres.

Norsk Folkehjelp mottar 2,4 pst av tippemiddeloverskuddet i en permanent ikke søknadsbasert ordning. For oss er disse midlene en forutsetning for å kunne bidra til den nasjonale beredskapen i det omfang vi gjør i dag.

Det gir oss forutsigbarhet, lite byråkrati og mye beredskap. Midlene benyttes til kurs og opplæring av frivillige over hele landet, fagsamlinger for ledere, instruktører og mannskaper, pasientredningsutstyr, bårer, uniformer, kjøretøy for å nevne noe.

Norsk Folkehjelp utgjør en langt større del av den frivillige redningstjenesten enn vår andel av disse midlene tilsier, men vil i denne høringen primært fremholde viktigheten av at det fortsatt er avsatt en øremerket pott til nasjonale beredskapsorganisasjoner.

Vi ønsker også å understreke tidligere innspill til høringen om ny pengspillsforskrift § 65, om tapsgrense for bingo i Norge. Forslag som er fremmet gjør det mulig for enkeltpersoner å tape mer enn 40 000 kroner i måneden i byene med mange bingohaller.

Vi foreslår med bakgrunn i dette at det innføres månedlig tapsgrenser på kr 20 000,- pr måned pr spiller tilsvarende regelverk for Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.